Получаваме болнични и майчинство в европейските държави

Модератор: Ice_lady

Потребителски аватар
Ice_lady
Site Admin
Мнения: 112
Регистриран на: 25 авг 2015, 09:18

Получаваме болнични и майчинство в европейските държави

Непрочетено мнениеот Ice_lady » 09 сеп 2016, 09:22

Единственото условие е да сме осигурявани в България
Правилата за координация на обезщетенията за болест и майчинство в рамките на
Европейския съюз се съдържат в Дял ІІІ, Глава І от Регламент на Съвета (ЕИО) №
1408/71 за прилагането на схеми за социална сигурност на наети лица, самостоятелно
заети лица и членове на техните семейства, които се движат в рамките на Общността
(от чл. 18 до чл. 36 вкл.) и в Дял ІV, Глава 2 от Регламент (ЕИО) № 574/72 за
определяне на реда за прилагане на Регламент (ЕИО) № 1408/71 (от чл. 16 до чл. 34
Обезщетенията за болест и майчинство са два вида - в натура и парични. Паричните
обезщетения компенсират работниците за загубата на доходи, докато обезщетенията в
натура покриват разходите за медицинското обслужване.
Разликата между двата вида се състои в това, че обезщетенията в натура се
предоставят от институцията по място на пребиваване в съответствие с прилаганото от
нея законодателство, но от името и за сметка на компетентната институция (КИ).
Паричните обезщетения се предоставят от КИ в съответствие с прилаганото от нея
законодателство. Затова при паричните обезщетения възниква в някои случаи
необходимост от техния износ в друга държава-членка (ДЧ).
По отношение на обезщетенията за болест и майчинство има само една компетентна
институция, а именно институцията, съгласно чието законодателство е било осигурено
лицето към момента на настъпване на риска.
В Дял ІІІ, Глава І от Р 1408 се съдържат правила, както за обезщетенията в натура,
така също и за паричните обезщетения. Съгласно Приложения ІІ, ІІІ и ІV на Р 574,
Националният осигурителен институт е КИ и орган за връзка само по отношение на
паричните обезщетения, а по отношение на обезщетенията в натура КИ и орган за
връзка е Националната здравноосигурителна каса.
Случаите, при които се преценяват права при болест и майчинство при прилагане и
на регламентите, могат да бъдат:
- за осигурено по българското законодателство лице, рискът настъпва на територията
на друга държава в ЕС и то предявява претенция за парично обезщетение за временна
неработоспособност или за бремeнност и раждане от България;
- за осигурено по българското законодателство лице, което има по-малко от 6 месеца
български осигурителен стаж, но е декларирало чужд осигурителен стаж в страна от ЕС
преди настъпване на риска;
- за осигурено по законодателството на ДЧ лице, рискът настъпва на територията на
България и то предявява претенция за парично обезщетение за временна
неработоспособност или за бременност и раждане от другата държава.
Парични обезщетения в случай на пребиваване в държава,
различна от компетентната за преценка на правото и изплащане на обезщетението
Наето или самостоятелно заето лице, което при настъпване на риска пребивава на
територията на ДЧ, различна от компетентната, и което отговаря на изискванията на
законодателството на компетентната държава (КД), има право да получава парични
обезщетения в държавата по пребиваване – чл. 19, ал. 1, б. „б” от Р 1408. Тези
обезщетения се предоставят от компетентната институция. За осигурените по
българското законодателство лица компетентна институция е НОИ. Това се отнася
както за командированите лица, така и за лицата, които се разболяват по време на
отпуската си в чужбина и за пограничните работници. Понятието „пограничен
работник” е определено в Указанията относно въведение в правилата за координация
на схемите за социална сигурност, съдържащи се в Регламент на Съвета (ЕИО) №
1408/71 и в Регламент (ЕИО) № 574/72.
Начинът на администриране на паричните обезщетения в случай на пребиваване в
друга държава, различна от компетентната, е уреден в чл. 18 от Р 574 и чл. 27 от
Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от
държавното обществено осигуряване (НИИПОПДОО) по отношение на осигурените по
българското законодателство лица.
Съгласно чл. 18 от Р 574, за да получи парично обезщетение за болест, наетото или
самостоятелно заетото лице в рамките на 3 дни от началото на неработоспособността
уведомява институцията по място на пребиваване, че е преустановило работата и
представя удостоверение за неработоспособност, издадено от лекуващия лекар, ако
това се предвижда от законодателството, прилагано от институцията по мястото на
пребиваване. Ако лекуващите лекари в държавата по пребиваване не издават
удостоверения за неработоспособност, лицето подава молба направо до институцията
по място на пребиваване в рамките на срока, определен от прилаганото там
законодателство.
Институцията от своя страна незабавно организира медицинско потвърждение на
неработоспособността и издава удостоверение за това, като посочва вероятната
продължителност на неработоспособността.
Съгласно чл. 27, ал. 1 от НИИПОПДОО, установяването в друга държава на
временна неработоспособност, бременност или раждане на лица, осигурени съгласно
българското законодателство, се извършва по реда, утвърден в тази държава.
Съгласно чл. 27, ал. 2 от НИИПОПДОО, осигуреното лице уведомява компетентната
осигурителна институция на държавата, на чиято територия е установена временната
неработоспособност, бременността или раждането, която спазвайки правилата за
координация на системите за социална сигурност, предвидени в международни
договори, страна по които е България, изпраща утвърдените формуляри и други
документи с необходимите данни до службата в НОИ, на която е възложено
прилагането на международните договори – Дирекция „Европейска интеграция и
международни договори” /Д “ЕИМД”/. В тези случаи не се издава болничен лист по
реда на Наредбата за медицинската експертиза на работоспособността.
Съгласно чл. 27, ал. 3 от НИИПОПДОО, получените формуляри и приложените
документи се изпращат от Д “ЕИМД” на съответното ТП на НОИ, компетентно да
отпуска обезщетенията и помощите по тази наредба.
Според така създадения ред за администриране на паричните обезщетения за болест
и майчинство, след установяване в другата държава на временната неработоспособност,
бременността или раждането по отношение на лице, осигурено съгласно българското
законодателство, за получаване на парично обезщетение същото следва да поиска
издаване на формуляри Е 115 (“Молба за парично обезщетение при
неработоспособност”) и Е 116 (“Медицински доклад относно неработоспособност”)
от чуждата компетентна институция, които да изпрати в НОИ лично или чрез
съответната институция в тази държава. Въз основа на молбата, заявена от
заинтересованото лице, Д “ЕИМД” уведомява с писмо по обр. 1.1. и 1.2 съответното
ТП на НОИ за настъпилия риск и предоставя информация за задължителните данни за
преценяване на правото и изчисляване на обезщетението за временна
неработоспособност или бременност и раждане, за цялата продължителност така, както
е установена в държавата по пребиваване на лицето и вземайки предвид лекарските
заключения в тази държава. Към писмото се прилагат заверени копия от получените
формуляри Е 115 и Е 116 (или чужд болничен лист). Д “ЕИМД” уведомява с писмо по
обр. 2.1 и 2.2 и заинтересованото лице за предприетите действия по молбата и за
необходимите декларации и молби-декларации, които то следва да попълни и
представи пред осигурителя си.
Длъжностното лице в ТП на НОИ извършва проверка дали за същия риск и период е
представен български болничен лист и дали е изплатено парично обезщетение.
Едновременно с това, длъжностното лице в ТП на НОИ уведомява осигурителя с
писмо по обр. 3.1 и 3.2 за настъпилия риск, неговата продължителност, както и за действията, които следва да извърши с оглед изпълнение на своите задължения по
наредбата, като му изпраща копие от формулярите (и чуждия болничен лист, ако е
издаден такъв), получени от другата държава, както и справка-декларация по обр. 4, с
вписан служебният № на случая в ТП на НОИ. Попълнената справка-декларация и
останалите необходими документи се представят в ТП на НОИ от осигурителя с писмо,
с изх. № и дата. Следва да имате предвид, че при представяне на справка-декларацията
и останалите документи за лицето, не се използват образците на придружителното
писмо и описа на документите по НИИПОПДОО. Получените в ТП на НОИ от
осигурителите писма с необходимите документи се насочват към отдел/сектор “ПОВН”
за въвеждане в програмния продукт “ПОПДОО”. Към преценяване на правото и
изчисляване на обезщетението в ТП на НОИ се пристъпва след получаване на
необходимите данни и документи от Д “ЕИМД” и от осигурителя. След въвеждане на
необходимите данни в програмния продукт “ПОПДОО”, екземпляр от Справката за
приети и върнати документи се изпраща на осигурителя на посочения от него адрес.
В случай, че формуляр Е 115 не е придружен от формуляр Е 116 или информацията в
него не е достатъчна за отпускане на обезщетение, Д “ЕИМД” може да изиска
изпращането на формуляр Е 116 от институцията в другата държава или да изиска от
нея да подложи лицето на допълнителни медицински изследвания. Когато
институцията в другата държава не изпрати формуляр Е 116, Д “ЕИМД” предоставя
необходимата информация на ТП на НОИ, а то на осигурителя въз основа на
представения медицински документ, удостоверяващ временната неработоспособност и
бременността или раждането, и на данните от формуляр Е 115.
Когато, независимо от причините, данните, формулярите или другите документи,
свързани с ползване на отпуск и парично обезщетение за болест и майчинство, се
получат първоначално при осигурителя или в ТП на НОИ, те следва да ги изпратят в Д
“ЕИМД” за започване на описаната процедура с регистриране на случая със служебен
номер. Във всички случаи, когато длъжностното лице в ТП на НОИ прецени, че е
необходима допълнителна информация или документ от другата държава, те се
изискват чрез Д “ЕИМД”.
В случаите на бременност и раждане в друга държава се процедира по гореописания
начин, като от данните относно термина в първоначално представените формуляри Е
115 и Е 116 (или чужд болничен лист) ТП на НОИ определя периода на обезщетението
за първите 45 календарни дни преди раждането, ако не е издаден болничен лист за тези
дни по българското законодателство. Дирекция „ЕИМД” уведомява лицето да
представи на осигурителя:
1. декларация за банкова сметка, Приложение № 7 към чл. 8 от НИИПОПДОО;
2. медицински документ или удостоверение за раждане на детето, от който да е
видна точната дата на раждане за определяне периода на обезщетението за 42
календарни дни след раждането, както и декларация - Приложение № 1 към чл. 3, ал. 3
и 4 от НИИПОПДОО. Въз основа на тези документи ТП на НОИ определя периода на
обезщетението до края на 135-те дни;
3. молба-декларация, Приложение № 2 към чл. 4 от НИИПОПДОО за изплащане на
парично обезщетение за остатъка от 135 до 315 дни;
4. молба-декларация, Приложение № 3 към чл. 5 от НИИПОПДОО, ако лицето желае
да ползва права по чл. 53 от КСО.
Осигурителят представя получените от лицето и другите необходими документи
пред съответното ТП на НОИ с писмо, с изх.№ и дата.
Когато лицето, което иска парично обезщетение, се е завърнало в страната, без да се
е снабдило с формуляри Е 115 и Е 116 и представя само чужд болничен лист,

“ЕИМД” изисква от другата институция издаване на формуляри Е 115 и Е 116, като
изпраща чуждия болничен лист.
След отпускане или отказ за отпускане на обезщетение за временна
неработоспособност, бременност или раждане, съответното ТП на НОИ уведомява за
решението си Д “ЕИМД”, като за отпуснатите обезщетения изпраща “Справка за
изплатените обезщетения” от програмния продукт „ПОПДОО”, а за отказаните –
предназначения за лицето екземпляр от разпореждането за отказ.
При отпускане на обезщетение за временна неработоспособност, за бременност или
раждане, Д “ЕИМД” попълва и изпраща до съответната служба в другата страна,
формуляр Е 117 (“Отпускане на парични обезщетения при майчинство,
бременност и раждане и при неработоспособност”), който служи за уведомяване
относно решението и се попълва от компетентната институция. Този формуляр не е
предназначен за лицата, а единствено за институцията по мястото на пребиваване на
лицето.
При отказ за отпускане на обезщетение за временна неработоспособност или за
бременност и раждане, Д “ЕИМД” изпраща на институцията по мястото на пребиваване
и на лицето формуляр Е 118 (“Съобщение за непризнаване на състояние на
неработоспособност или за възвръщане на състояние на работоспособност”), който
съдържа резултата от решението и причините за отказа на ТП на НОИ. Този формуляр
се използва и за уведомяване между институциите за възстановяване
работоспособността на лицата или приключване на тяхната неработоспособност.
Предназначеният за лицето екземпляр от разпореждането за отказ, издадено от ТП на
НОИ му се изпраща от Д „ЕИМД”.

Advertisement
loading...

Върни се в “Данъци / осигуровки в Германия”

Кой е на линия

Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 1 гост