Издаване на документи от посолството на Република България в Австрия

Полезна информация за Австрия, адвокати, преводачи, работа, всичко за живота и работата в Австрия

Модератор: Ice_lady

Потребителски аватар
germanec
Site Admin
Мнения: 242
Регистриран на: 27 авг 2015, 21:15

Издаване на документи от посолството на Република България в Австрия

Непрочетено мнениеот germanec » 18 мар 2016, 20:55

Издаване на лична карта

Българските граждани, пребиваващи в Австрия, могат да заявят издаване на лична карта чрез посолството на Република България в Република Австрия. За целта в консулската служба се представя заявление за издаване на документ за самоличност на български граждани, което се подписва на място. Заявление може да се изтегли ТУК

Други необходими документи:

1. Предходна лична карта, ако лицето има такава (оригинал и фотокопие);

2. Документ за адресна регистрация в Австрия (фотокопие).Снимка на заявителя се прави на място в консулската служба.В случай, че се заявява издаване на първа лична карта, се представя и удостоверение за раждане (оригинал и фотокопие). При издаване на първа лична карта на непълнолетни лица между 14 и 18 г., при подаване на заявлението задължително присъства и единият родител, който подписва заявлението и следва да представи свой документ за самоличност (лична карта или паспорт, в оригинал и фотокопие).

В случай, че предходната лична карта е изгубена или открадната, наред със заявлението следва да бъде попълнена и декларация по чл. 17, ал. 1 от Правилника за издаване на българските лични документи, в която подробно да бъдат описани обстоятелствата по изгубването или кражбата на документа, както и изгубването или открадването на документа да бъде заявено пред австрийските полицейски органи и да бъде представен издаденият от тях документ (Anzeige). В този случай се представя удостоверението за раждане на лицето и паспорт, ако има издаден такъв. Декларация може да се изтегли ТУК

При промяна на имената, единния граждански номер, пола, гражданството или при настъпили съществени и трайни изменения на образа лицето е длъжно да подаде заявление за издаване на нови български лични документи в срок до 30 дни. При заявяване на нова лична карта вследствие промяна на имената след сключен граждански брак следва да бъде представено и българско удостоверение за сключен граждански брак в оригинал и фотокопие. При промяна на постоянния адрес в България следва да се представи формуляр за смяна на постоянния адрес, издаден от общинската администрация в България.Получаване на издадените български лични документи:

Срокът за получаване на българските лични документи съгласно Закона за българските лични документи е до 90 дни. Новите документи се получават лично в консулската служба, а по изключение – от упълномощено лице с изрично нотариално заверено пълномощно или от лице, данните за което са вписани при подаване на заявлението. При получаване на новата лична карта, предходната лична карта следва да бъде върната в консулската служба. Получаване на издадената нова лична карта може да стане и в България чрез упълномощено лице – с изрично нотариално заверено пълномощно или от лице, данните на което са вписани в заявлението при подаването му. Упълномощеното лице следва да получи издадения документ за самоличност от Дирекция „Български документи за самоличност”, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 48 след представяне на свой документ за самоличност и връщане на предходната лична карта. Проверка дали е издадена личната карта може да бъде направена на сайта на Министерството на вътрешните работи, секция „Полезно за Вас” – „Справка за издадени и неполучени български лични документи” (https://nld.mvr.bg/nld/nweb.nsf/fVerification). Новата лична карта може да бъде доставена в посолството на Република България във Виена и чрез лицензирана куриерска фирма (DHL), с която Министерството на външните работи има сключено споразумение. За целта следва допълнително да бъдат заплатени 38,29 евро по следната банкова сметка на DHL:DHLEXPRESSBULGARIA

BNPAPARIBASBULGARIAAD

1000 Sofia/2, TzarOsvoboditelBlvd., BULGARIA

BICCode: BNPABGSX

IBAN-EUR: BG28BNPA94401421040710

SWIFT CODE: BNPAFRPP

CORESPONDING BANC: BNP PARIBAS, PARIS

BANK CODE: 44094402В графа „Основание за плащане” в платежното нареждане задължително следва да се попълни: BDS Viennaи трите имена на латиница на лицето, за което се иска издаване на новия документ за самоличност. Платежното нареждане следва да бъде представено в консулската служба в оригинал. Заявителят следва да попълни и декларация за доставяне на личния документ с куриерска фирма. При едновременно заявяване издаването на нова лична карта и паспорт доставянето им от куриерска фирма се заплаща само веднъж. Услугата може да бъде заплатена само веднъж, а от нея да се възползват до 8 души (например членовете на едно семейство, близки или приятели). Декларация може да се изтегли тук.

Услугата за доставяне на българските документи за самоличност включва само и единствено ускореното транспортиране на пратката, но не и ускореното издаване на документа за самоличност.Такси за издаване на нова лична карта:

1. Първа лична карта за лица от 14-16 годишна възраст – 21 евро;

2. Лична карта за лица от 14-16 годишна възраст с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто – 22 евро (следва да бъдат представени официални документи за намалена работоспособност);

3. Следваща лична карта за лица от 14-16 годишна възраст – 28 евро;

4. Лична карта на лица от 16-18 годишна възраст – 28 евро;

5. Лична карта на лица от 16-18 годишна възраст с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто – 22 евро;

6. Лична карта на лица от 18-58 годишна възраст – 31 евро;

7. Лична карта на лица от 18-58 годишна възраст с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто – 22 евро;

8. Лична карта на лица от 58-70 годишна възраст – 27 евро;

9. Лична карта на лица от 58-70 годишна възраст с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто – 22 евро;

10. Лична карта на лица над 70 годишна възраст – 21 евро.

В консулската служба няма възможност за заплащане на таксите с банкова карта. Таксите се заплащат в брой.Глоби:

Българските лични документи са собственост на държавата, затова при загубване, повреждане или унищожаване на личната карта или когато същата не бъде върната в 30-дневен срок след изтичане на нейната валидност (изброяването не е изчерпателно) се налага глоба в размер на 20 евро.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Издаване на СУМПС

Съгласно чл. 34, ал. 1 от Правилника за издаване на българските лични документи (обн., ДВ, бр. 12 от 12.02.2010 г.) българските граждани, които пребивават в чужбина, с изключение на държавите - членки на ЕС, могат да подадат заявление за подмяна на свидетелство за управление на МПС в дипломатическо или консулско представителство на Република България в чужбина.

Следователно заявление за подмяна на свидетелство за управление на МПС в посолството на Република България във Виена не може да бъде подадено.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Издаване на временен паспорт

Българските граждани, пребиваващи в Австрия, които не притежават валидни документи за пътуване или за самоличност, могат да заявят издаване на временен паспорт, чийто срок на валидност се съобразява с необходимото време за завръщане в Република България, но не повече от 12 месеца, след съгласуване с Министерството на вътрешните работи.

В консулската служба се подава заявление за издаване на документ за самоличност на български граждани, както и декларация по чл. 17, ал. 1 от Правилника за издаване на българските лични документи, в която подробно се описват обстоятелствата по изгубването или кражбата на документа, които се подписват на място. Заявление и декларация могат да бъдат изтеглени ТУК и ТУК

Други необходими документи:

1. Лична карта и/или паспорт - в случай, че са с изтекъл срок или повредени – в оригинал и фотокопие;

2. В случай, че личната карта и/или паспортът са изгубени или откраднати – документ от австрийската полиция (Anzeige);

3. Удостоверение за раждане – в оригинал и фотокопие;

4. СУМПС, в случай, че лицето разполага с такова – в оригинал и фотокопие;

5. По изключение и в случай, че лицето не разполага с никакви други документи, се допуска установяване на самоличността му с двама свидетели, български граждани, с валидни лични документи, които на място в консулската служба попълват декларации за гарантиране на самоличността на заявителя;

6. Документ за адресна регистрация в Австрия, в случай, че лицето разполага с такава (фотокопие).

Снимка на заявителя се прави на място в консулската служба.

При издаване на временен паспорт на лица под 18 годишна възраст задължително се представя удостоверение за раждане (в оригинал и фотокопие). В този случай при подаване на заявлението задължително присъстват и двамата родители, които подписват заявлението и следва да представят своите документи за самоличност (лична карта или паспорт, в оригинал и фотокопие). Присъствието само на единия родител е възможно, когато:

1. Бъде представено в оригинал изрично нотариално заверено пълномощно от отсъстващия родител за издаване на паспорта;

2. Другият родител е лишен от родителски права, удостоверено със съдебно решение;

3. Бъде представено съдебно решение, в което изрично е записано, че родителят може да подаде документи за издаване на паспорт на детето без съгласието на другия родител;

4. Документ, удостоверяващ, че вторият родител е починал;

5. Акт на български или на чуждестранен съд, потвърден от български съд, че другият родител е в неизвестност;

6. Ако бащата е неизвестен.

Срокът за съгласуване на искането за издаване на временен паспорт от Министерството на вътрешните работи е до 3 работни дни, след което заявителят се уведомява за решението. В случай че заявителят не се яви да получи временния паспорт в срок до 3 месеца от уведомяването му, искането за издаване на временния паспорт се анулира и следва да бъде подадено ново заявление.Получаване на издаден временен паспорт:

Временният паспорт се получава лично в консулската служба, а по изключение – от упълномощено лице с изрично нотариално заверено пълномощно или от лице, данните за което са вписани при подаване на заявлението. Временен паспорт на непълнолетни лица се получава от един от двамата родители.Такса за издаване на временен паспорт:

1. Таксата за издаване на временен паспорт е 67 евро.

В консулската служба няма възможност за заплащане на таксите с банкова карта. Таксите се заплащат в брой.

Временният паспорт следва да бъде върнат в съответното РПУ в България при подаване на документи за издаване на лична карта или паспорт, но не по-късно от 3 месеца след изтичане на срока на неговата валидност.


Източник:

Advertisement
loading...

Върни се в “Австрия”

Кой е на линия

Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 1 гост