Австрийската образователна система

Полезна информация за Австрия, адвокати, преводачи, работа, всичко за живота и работата в Австрия

Модератор: Ice_lady

Потребителски аватар
jumbo
писач
Мнения: 5
Регистриран на: 21 авг 2015, 20:54

Австрийската образователна система

Непрочетено мнениеот jumbo » 26 мар 2016, 20:58

Уважаеми родители!
Уважаеми настойници!
Вие сте в Австрия едва отскоро. Много неща са нови
за Вас, в това число и австрийската училищна система.
Ето защо Министерството на образованието иска да
Ви предостави най-важната информация за посещава-
нето на училище в Австрия. Учителите на Вашето дете
с удоволствие ще Ви помогнат, ако имате въпроси и се
нуждаете от консултация.
1 Може ли детето ми да ходи на училище?
Всички деца на възраст от 6 до 15 години, които живеят
в Австрия, трябва да ходят на училище, т. е. те са в
задължителна училищна възраст. Това важи и за
децата на търсещите убежище и бежанците.
Държавните училища са безплатни. Но има и частни
училища, за които се плащат такси.
Трябва да запишете детето си в училището по место-
живеене. Отидете да запишете детето си в училище
заедно с него. Ако самите Вие все още не владеете
достатъчно добре немски, водете със себе си и прево-
дач. По време на първия разговор в училището ще Ви
информират какви документи трябва да представите.
Детето ще получи седмична програма с продължи-
телността на заниманията. Ако детето Ви се разболее,
трябва да съобщите в училището. Можете да отидете
лично, да се обадите по телефона (също и чрез друго
лице) или да изпратите имейл.
В края на всеки срок учениците получават уведомле-
ние с информация за оценките на ученика, а в края на
учебната година – свидетелство. Учениците се оценяват
по петобалната система. 1 е най-добрата оценка, а 5
най-лошата. Децата, които все още не владеят добре
немски, не получават оценки.
3
2 Кой ще помага на детето ми при изучаването
на немски?
Детето Ви ще бъде разпределено в съответния клас
според възрастта му. Децата с различни майчини езици
се обучават заедно.
Децата в задължителна училищна възраст, които все
още не владеят немски или го владеят недостатъчно,
ще бъдат приети в училище като т. нар. извънредни
ученици. Те имат две години, за да придобият основни
познания по немски език. През това време няма да
получават оценки, но въпреки това ще могат да преми-
нават в по-горен клас.
Извънредните ученици могат да посещават в т. нар.
помощен езиков курс. Там те ще имат възможност за
интензивно обучение по немски език или в малка група,
или в клас, където ще им преподава втори учител.
Голяма част от училищата предлагат и обучение по
майчин език. За тази цел трябва да запишете детето
си допълнително. Обикновено обучението се състои от
занятия по два часа следобед. Информирайте се дали
училището на Вашето дете или някое от съседните учи-
лища не предлага обучение по майчин език.
3 Сами ли трябва да си купуваме учебниците?
Не, защото всички ученици получават безплатни учеб-
ници по всички предмети в рамките на инициативата
за осигуряване на учебници. Децата билингви могат да
получат също книги за немски като втори език и дву-
езични речници. Ако Вашето дете участва в обучение по
майчин език, то ще получи и подходящ учебник.
4
4 Кое училище е подходящо за моето дете?
Деца в задължителна училищна възраст
Начално училище (VS)
от 6 до 10 години
от 1-ви до 4-ти клас
Децата на възраст от 6 до 10 години посещават начал-
ното училище в продължение на 4 години. Ако някое
шестгодишно дете не е достигнало училищна зрелост,
то се приема в предучилищната степен. По този начин
то разполага с една година повече, за да се приспособи
към изискванията на училището.
Ново средно училище (NMS)
Средно общообразователно училище (AHS) –
долна степен
от 10 до 14 години
от 5-ти до 8-ми клас
След завършване на началното училище децата посеща-
ват в продължение на 4 години новото средно училище
(NMS) или долната степен на средното общообразова-
телно училище (AHS). Пристигащите в Австрия деца,
които са на възраст от 10 или повече години, се приемат
веднага в новото средно училище (NMS) или долната
степен на средното общообразователно училище (AHS).
В новото средно училище (NMS) задължително трябва
да се приемат всички ученици, но средното общообра-
зователно училище (AHS) има право да отхвърли опре-
делени кандидати.
Успешно завършилите новото средно училище (NMS)
след 4 години или долната степен на средното общо-
образователно училище (AHS), имат право да продължат
образованието си в средни училища или училища от
по-висока степен.
5
Политехническо училище (PTS)
от 14 до 15 години
9-ти клас
Учениците, които не са посещавали училище от след-
ваща степен, отговарят на условията за задължително
обучение в политехническо училище (PTS) или едного-
дишно домакинско училище. През тази последна година
от задължителното образование учениците се подготвят
за професионален живот.
Специална педагогика
от 6 до 15 години
от 1-ви до 9-ти клас
На децата в задължителна училищна възраст, които
имат специални образователни потребности (напр.
слепи или глухи деца), се отделя специално внимание.
Те могат да посещават специализирано училище или, в
зависимост от тяхната възраст, начално училище, ново
средно училище, долна степен на средно общообра-
зователно училище, политехническо или едногодишно
домакинско училище.
След завършване на задължителното училищно обра-
зование съществуват следните възможности:
Професионално училище
след възраст от 15 години
След завършване на задължителното обучение (9 години)
младите хора могат да се обучават за определена про-
фесия. Те трябва да намерят фирма, която да ги назначи
като обучаващи се, и едновременно с това да посещават
професионалното училище. То продължава точно толкова,
колкото е обучението във фирмата (от 2 до 4 години).
В професионалното училище придобитите във фирмата
практически умения се допълват с теоретични знания.
Изпитът за квалификационна степен в края на обуче-
нието дава право за упражняване на усвоената професия.
В Австрия могат да се усвоят около 200 професии.
6
Младите хора, търсещи убежище, могат да кандидат-
стват за място за обучение само за т. нар. редки про-
фесии. Под това се разбират професии, за които има
недостиг на работна ръка.
Училища от по-висока степен
Училищата от по-висока степен не са задължени да
приемат кандидати. Директорът на училището решава
дали да приеме ученика. Ето защо за учениците, които
вече не са в задължителна училищна възраст, често е
трудно да продължат образованието си, започнато в
страната, от която произхождат, особено ако все още не
владеят немски език. Принципно обаче е възможно да
бъдат приети в някое от училищата от по-висока степен
като извънредни ученици. Ако разполагате със свиде-
телства от страната, от която произхождате, ги носете
при записването.
Средно общообразователно училище (AHS) –
горна степен
от 14 до 18 години
След новото средно училище (NMS) или долната степен
на средното общообразователно училище (AHS) учени-
ците могат да продължат образованието си в горната
степен на средното общообразователно училище. В сред-
ното общообразователно училище (AHS) се придобива
добра общообразователна подготовка. Тя продължава
4 години и завършва със зрелостен изпит (матура). Мату-
рата дава право за следване в университети, специални
висши училища или педагогически висши училища.
Професионални училища
Има различни видове училища, напр. с търговска, техни-
ческа, туристическа или социална насоченост.
Професионални гимназии (BMS)
от 14 до 17 (18) години
В професионалните гимназии (или професионални
училища) се придобива професионална квалификация
7
и общообразователна подготовка. В тях се учи 3 или 4
години и се завършва изпит. След това може да се запо-
чне работа или да се посещава по-горен курс на обуче-
ние, който дава право да се завърши средно училище за
професионално обучение.
Средни училища за професионално обучение (BHS)
от 14 до 19 години
В средните училища за професионално обучение
се придобива по-високо професионално обучение и
задълбочена общообразователна подготовка. В тях се
учи 5 години и се завършва със зрелостен изпит и изпит
за получаване на диплома. Този изпит дава право за
следване в университети, специални висши училища и
педагогически висши училища.
Информация за издателя
Издател, редактор и притежател:
Федерално министерство на образованието и жените
Виена 1014
Тел.: +43 1 531 20-0
www.bmbf.gv.at
Оформление: BKA | ARGE Grafik
Печат: Berger & Söhne GmbH
Виена, 2015/16

Advertisement
loading...

Върни се в “Австрия”

Кой е на линия

Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 0 госта