Помощи на обучаващи се, ученици и студенти

Всичко за социалната система в Германия

Модератор: Ice_lady

Потребителски аватар
germanec
Site Admin
Мнения: 242
Регистриран на: 27 авг 2015, 21:15

Помощи на обучаващи се, ученици и студенти

Непрочетено мнениеот germanec » 07 авг 2016, 10:06

Помощи на обучаващи се, ученици и студенти, които по принцип имат право на по- мощ за професионално обуче- ние (BAB) или стипендия съгласно Федералния закон за подпомага- не на обучението (Bafög) (§ 7 ал. 5 и 6 както и § 27 SGB II) Основни положения Обучаващи се, ученици и студенти, които се намират в процес на обучение, което по принцип подлежи на подпомагане съг- ласно Федералния закон за подпомагане на обучението (Bafög) или SGB III (Право на получаване на помощ за профе-сионално обучение – BAB), са изключени от получаването на помощи за основно осигуряване за търсещи работа лица по SGB II. Изключването не важи в определени случаи (§ 7 ал. 6 SGB II): Към тях спадат например обучаващи се и ученици, които по- лучават така наречената „мини-Bafög”, в момента 216 евро и ученици от вечерно общообразователно училище, от вечерно реално училище или от вечерна гимназия, които при започва- нето на обучението са били над 30 години и единствено по тази причина не получават подпомагане. „По принцип“ означава, че дори тогава, когато Вие по лични причини не получавате Bafög или BAB – например защото Вие сте прекалено стар, превишили сте максималния период на фи- нансово подпомагане или заради Вашето гражданство – Вие сте изключен от получаването на помощи по SGB II. Изключването се отнася до правото на получаване на регламен- тираните нужди и разходите за настаняване и отопление. Въпреки изключването от получаването на помощи, на обуча- ващите се, учениците и студентите при нужда се полагат (§ 27 SGB II): • допълнителни нужди заради бременност, самотни родители, възпитаващи сами дете, скъпо хранене по здравословни причини, както и неотлагаема, текуща, а не само еднократно специална допълнителна нужда (относно допълнителните нужди виж под 4.2)
• първоначална екипировка за облекло и първоначални екипировки за бременност и раждане (виж под 4.4) Получаването на тези помощи за обучаващи се не води до право на поемане на здравноосигурителни осигуровки, тъй като те не спадат към паричното обезщетение за безработица II (§ 27 ал. 1 SGB II). В специални трудни случаи помощите могат да бъдат предоста- вени под формата на заем. Това се отнася както за регламенти- раните, нуждите за настаняване и отопление, така и за необхо- димите застрахователни вноски за здравно осигуряване и социални грижи. Особена трудност може да се приеме напри- мер, ако поради болест, бременност или инвалидност следва- нето продължава по-дълго, отколкото времето на финансово подпомагане чрез Bafög или ако Вие сте останали без средства в „интензивната фаза на заключителния изпит”. Наличието на „извънредни трудности“ е неопределено правно понятие. То вече не се измерва с размера на исканията, които Конституционният съд на Германия постанови съгласно член 26 от Федералния закон за социално подпомагане. Социалният съд може да провери, дали са налице извънредни трудности. Също и през първия месец на обучението могат да бъдат отпус- нати помощи по SGB II-при нужда под формата на заем (§ 27 ал. 4 точка 2, Книга II от Социалния кодекс). По правило това тряб- ва да бъде гарантирано – в размер на досегашните придобивки SGB II. Погасяването на заема се извършва едва след завършване на обучението. Ако съществува опасност за бездомност вследствие от дългове за квартирен наем или за спиране на електроснабдяването при дългове за електроенергия, то дълговете могат също да бъдат поети чрез заем (§ 27 ал. 5 Книга II от Социалния кодекс). Децата на обучаващите се, учениците и студентите, не са засег- нати от изключването от получаване на помощи и имат право да получават помощи по SGB II. Свободен семестър Тъй като студенти, ползващи свободен семестър по правило нямат право да получават Bafög, туй като обучението не се про- вежда активно, те могат да ползват правото за получаване на помощи по SGB II по време на свободния семестър. Това важи също при прекъсване на обучението поради болест или бремен- ност, ако след изтичане на 3-ия календарен месец повече не съществува право на финансово подпомагане (§ 15 ал. 2a BAföG). Обучение, не подлежащо на финансово подпомагане Обучение, което не подлежи на финансово подпомагане, може
да доведе до правото на получаване на помощи по SGB II само в случай, че необходимостта от обучението е призната от бюрото по труда, понеже Вие по принцип трябва да работите. Помощи за жилище Ако не всички членове в едно домакинство са обучаващи се или студенти, например ако има дете, то това домакинство може да има право на получаване на помощ за жилище. Добавка към разходите за настаняване за обучаващи се (§ 27 ал. 3 SGB II) Обучаващи се, които получават Bafög/обезщетение за обучение могат да получат добавка към обоснованите разходи за настан- яване и отопление, ако тези разходи не се покриват чрез финан- совото подпомагане на обучението. За целта трябва да са изпъл- нени две позитивни предпоставки: • обучаващите се наистина трябва да получават помощи за професионално обучение (BAB), образователни помощи или обезщетения по Федералния закон за помощите за обучение или да не получават обезщетения само поради липса на нужда от подпомагане съгласно Книга III от Социалния кодекс или от Федералния закон за помощите за обучение • нуждите на обучаващите се трябва да съдържат и частта за жилището, която се приема за недостатъчна за да покрие разходите по жилището Това не важи за: • ученици и обучаващи се, които получават мини-Bafög в размер на понастоящем 216 евро, тъй като те, при наличност на други изисквания за получаване на обезщетения, получават допълващи придобивки на ALG II, • лица под 25-годишна възраст, които без одобрението на бюрото по труда са се изнесли от жилището на техните родители. За проверката на обосноваността се използват базовите стой- ности за лица, имащи право на получаване на помощи по SGB II, при няколко члена на семейството те се вземат предвид про- порционално. За ориентировъчните стойности виж 4.3.

Advertisement
loading...

Върни се в “Социалната система на Германия”

Кой е на линия

Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 1 гост