Потребителска общност/ общност с едно домакинство

Всичко за социалната система в Германия

Модератор: Ice_lady

Потребителски аватар
germanec
Site Admin
Мнения: 242
Регистриран на: 27 авг 2015, 21:15

Потребителска общност/ общност с едно домакинство

Непрочетено мнениеот germanec » 07 авг 2016, 10:08

Потребителска общност/ общност с едно домакинство/ общност в едно жилище? Когато в едно домакинство / в едно жилище живеят няколко ли- ца, тогава са от значение семейните и социалните отношения между тях. Законът назовава съвместния живот в две форми: на потребителска общност (BG) и на общност с едно домакинство (HG). Освен тях съществуват обаче и общности, чиито членове само живеят в едно жилище, поради това по-нататък ще бъде разгледана и тази форма на съвместен живот. Съответното причисляване към една от тези 3 групи има значителни правни последици за отчитането на доходите и имуществото помежду им. 3.1 Потребителска общност (§ 7 ал. 3, 3a SGB II) Когато няколко лица живеят заедно с едно трудоспособно лице, имащо право на получаване на помощи, трябва да се провери, дали се касае за социална общност : Кой принадлежи към потребителската общност? • Трудоспособният бенефициент, • съпругът, който не живее постоянно отделно или регистрира- ни житейски партньори или лице, което живее заедно с труд- оспособния бенефициент в една така наречена „общност, носеща отговорност и гаранция” • живеещите в домакинството неженени деца под 25-годишна възраст на лицето, имащо право на получаване на помощи или на неговия партньор, ако те се нуждаят от помощ. От това следва, че дете, което още живее при родителите си, след навършване на 25-годишна възраст образува собствена потребителска общност! Затова не бива да се забравя да се постави навреме молба за получаване на помощи! В рамките на една потребителска общност се предполага, че отделните членове внасят своите доходи в общността. Партньорите трябва да гарантират един за друг и родителите за своите деца. Дете, което още живее при родителите си, след навършване на 25-годишна възраст има самостоятелно право на получаване на помощи и повече не спада към потребителс- ката общност. Когато дете, живеещо още при родителите си, само има дете,
то след раждането заедно с детето образува собствена потре- бителска общност. Това не зависи от възрастта, важи напри- мер и за 16-годишна. И в този случай трябва да се постави навреме молба за получаване на помощи! Ако едно дете само има толкова доходи, че то не се нуждае от помощ, например чрез издръжка, пенсия за сираци и детски помощи, то излиза от потребителската общност, тъй като доходите на децата не бива да се разпределят между други лица. Изключение се прави само при помощите за отглеждане на деца . Ако нуждите на детето са осигурени чрез други доходи, тогава помощта за отглеждане на деца се зачислява на този родител, който има право на получаване на помощи. • Социална общност е налице, когато в жилището пребивава и трудоспособно дете поне на 15 годишна възраст, с краткос- рочно (не постоянно) нетрудоспособен(ни) родител(и). Специален случай: Потребителска общност със смесени нужди при изключване от получаване на помощи Когато например един от партньорите получава пенсия за въз- раст или следва в университет и по тази причина няма право на получаване на помощи, тогава става дума за потребителска об- щност със смесени нужди. В резултат на това неговите доходи, лежащи над неговите собствени нужди, се разпределят между останалите членове на потребителската общност. (Федерален социален съд/BSG, решение от 15.4.2008, B 14/7b AS 58/06 R ). Други случаи са възможни. Относно общността, носеща отговорност и гаранция Ако Вие живеете заедно с партньор, с който не сте женени, и с който не съществува регистрирано житейско партньорство, се проверява дали не е налице една така наречена „общност, но- сеща отговорност и гаранция”. Тази е налице по закон тогава, когато двамата партньори са готови да поемат отговорност един за друг и да гарантират един за друг. В следните случаи по закон се предполага една „общност, носеща отговорност и гаранция” (§ 7 ал. 3a SGB II) • партньорите живеят повече от една година заедно • партньорите живеят заедно с едно общо дете • в домакинството се обслужват деца или роднини • партньорите са упълномощени да разполагат с доходите и имуществото на другия. Ако това предположение не важи за Вас, Вие можете да го опровергаете! В такива случаи се консултирайте с компетентно лице! 22 Informationsmaterialien zu den Themen Arbeitslosengeld II (ALG II) / Sozialgeld 3.3 Die Wohngemeinschaft „Klassische“ Wohngemeinschaften bilden z.B. junge Leute, die sich eine Wohnung teilen, wobei aber jeder für sich allein wirtschaftet. Hier handelt es sich weder um eine Bedarfs-, noch um eine Haushaltsgemeinschaft. Einkommen und Vermögen der Mitbewohner spielen also keine Rolle, wenn einer SGB II-Leistungen benötigt. In einer Wohngemeinschaft gilt jeder Einzelne, der hilfebedürftig ist, als eigene Bedarfsgemeinschaft und hat damit einen eigenen Anspruch auf den Regelbedarf und die Miete bis zur Angemessenheitsgrenze. Wenn nur 2 Personen in einer Wohngemeinschaft leben, gibt es häufig Probleme, weil das Jobcenter eine Verantwortungsund Einstandsgemeinschaft vermutet. Die Vermutung muss dann widerlegt werden. Suchen Sie in diesen Fällen eine Beratungsstelle auf. Beispiel für eine Berechnung Frau M. lebt bei ihrer Tante X. Die Tante erhält eine Altersrente aus dem Ausland in Höhe von 1.430 Euro netto, die Miete beträgt 400 Euro. Bereinigtes Einkommen der Tante X. (Abzug der Versicherungspauschale) 1.400 Euro minus 2-fachen Regelbedarf von 391 Euro -782 Euro minus ½ Miete -200 Euro verbleibendes Einkommen 418 Euro Davon werden 50 %, d.h. 209 Euro als Einkommen bei Frau M. angerechnet 3.2 Общност с едно дома- кинство (§ 9 ал. 5 SGB II) Трябва да се прави разлика между потребителската общност и общността с едно домакинство. Ако Вие живеете заедно в едно жилище с роднини, бюрото по труда може да гледа на Вас като на общност с едно домакинство. Това могат да бъдат например братя и сестри, внуци в домакинството на бабата и дядото или племенница в домакинството на лелята. Една общност с едно домакинство може да съществува също и в случай, че дете на 25- годишна възраст остане да живее в домакинството на роди- телите. За да имат право на подпомагане, бенефициентите, които оби- тават едно жилище заедно с роднини по съребрена линия или по сватовство, без да образуват социална общност, трябва съот- ветно да отговарят на основните изисквания за получаване на обезщетения съгласно Книга II от Социалния кодекс. В случай на общност с едно домакинство с роднини се предпо- лага, че се извършва финансова подкрепа на нуждаещото се ли- це чрез неговите роднини, ако роднините разполагат със съот- ветните доходи и имущество. Това може да бъде и безплатно настаняване или храна за нуждаещото се лице. Предположението може да бъде опровергано с доказателство за противното. Ако всяко лице се изхранва „от собственото си гърне“ и не съществува общо водене на домакинството, тогава не е налице общност с едно домакинство. Ако не се направи опровержение, се изчислява помощта. За из- ползването на доходите важат правила, различни от тези при наличие на потребителска общност. В случаите на общност с едно домакинство най-напред се коригират доходите на подпо- магащите роднини съгласно принципите на SGB II (виж под точка 7). От тези коригирани доходи се изважда удвоената стойност на регламентираните нужди плюс полагащите се раз- ходи за настаняване и отопление. Полученият по този начин доход се начислява наполовина върху нуждите на бенефициен- тите. Законното предписание за това е § 1 ал. 2 на Разпоредбата за обезщетения за безработица II / социални помощи. Информационни материали по темите Парично обезщетение за безработица
Общност с едно дома- кинство (§ 9 ал. 5 SGB II) Трябва да се прави разлика между потребителската общност и общността с едно домакинство. Ако Вие живеете заедно в едно жилище с роднини, бюрото по труда може да гледа на Вас като на общност с едно домакинство. Това могат да бъдат например братя и сестри, внуци в домакинството на бабата и дядото или племенница в домакинството на лелята. Една общност с едно домакинство може да съществува също и в случай, че дете на 25- годишна възраст остане да живее в домакинството на роди- телите. За да имат право на подпомагане, бенефициентите, които оби- тават едно жилище заедно с роднини по съребрена линия или по сватовство, без да образуват социална общност, трябва съот- ветно да отговарят на основните изисквания за получаване на обезщетения съгласно Книга II от Социалния кодекс. В случай на общност с едно домакинство с роднини се предпо- лага, че се извършва финансова подкрепа на нуждаещото се ли- це чрез неговите роднини, ако роднините разполагат със съот- ветните доходи и имущество. Това може да бъде и безплатно настаняване или храна за нуждаещото се лице. Предположението може да бъде опровергано с доказателство за противното. Ако всяко лице се изхранва „от собственото си гърне“ и не съществува общо водене на домакинството, тогава не е налице общност с едно домакинство. Ако не се направи опровержение, се изчислява помощта. За из- ползването на доходите важат правила, различни от тези при наличие на потребителска общност. В случаите на общност с едно домакинство най-напред се коригират доходите на подпо- магащите роднини съгласно принципите на SGB II (виж под точка 7). От тези коригирани доходи се изважда удвоената стойност на регламентираните нужди плюс полагащите се раз- ходи за настаняване и отопление. Полученият по този начин доход се начислява наполовина върху нуждите на бенефициен- тите. Законното предписание за това е § 1 ал. 2 на Разпоредбата за обезщетения за безработица II / социални помощи.
Примерно изчисление Госпожа M. живее при леля си X. Лелята получава пенсия за възраст от чужбина в размер на 1.430 евро нето, наемът за квартирата е 400 евро. Коригиран доход на лелята X (Приспадане на паушалната сума за застраховки) 1.400 Euro минус удвоените регламентирани нужди от 391 евро 782 Euro минус ½ наем 200 Euro оставащ доход 418 Euro От този доход се начисляват 50 %, тоест 209 евро като доход на госпожа М
Общност в едно жилище „Класическата“ общност в едно жилище образуват например млади хора, които си поделят едно жилище, при което обаче всеки води домакинството сам за себе си.Тук не става дума нито за потребителска общност или нито за общност с едно дома- кинство, тоест доходите и имуществата на съжителите не играят роля, ако един от тях се нуждае от помощи по SGB II. В общност в едно жилище всяко отделно лице, нуждаещо се от помощ, се счита за самостоятелна потребителска общност и по- ради това има само за себе си право на получаване на регламен- тираните нужди и на наема до определена обоснована граница. Когато в общността в едно жилище живеят само 2 лица, често има проблеми, тъй като бюрото по труда предполага една об- щност, носеща отговорност и гаранция, предположението в този случай трябва да бъде опровергано. В такива случаи се обърнете към консултационна служба.

Advertisement
loading...

Върни се в “Социалната система на Германия”

Кой е на линия

Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 1 гост