Помощи за осигуряване на издръжката за живот

Всичко за социалната система в Германия

Модератор: Ice_lady

Потребителски аватар
germanec
Site Admin
Мнения: 242
Регистриран на: 27 авг 2015, 21:15

Помощи за осигуряване на издръжката за живот

Непрочетено мнениеот germanec » 07 авг 2016, 10:09

Помощи за осигуряване на издръжката за живот Помощите за осигуряване на издръжката за живот се състоят от Обезщетение за безработица II за трудоспособни бенефи- циенти (трудоспособен е този, който може да работи най-малко три часа на общия пазар на труда, виж също под точка 2.1.2)
Социална помощ за нетрудоспособни роднини, които живеят в потребителска общност с трудоспособни роднини, и доколкото не съществува изключване от получаването на помощи Като трудоспособни по смисъла на закона важат също • деца над 15 години, дори ако те още посещават училище, • лица, които възпитават деца до навършване на 3-тата година или се грижат за роднини (следва от § 10 ал. 1 №. 3 и 4 SGB II), • само временно нетрудоспособни неработоспособни лица, които са в болнични. Социална помощ могат например да получат: • деца до навършване на 15-та година в потребителската общност, тъй като те по закон не се считат за трудоспособни. • нетрудоспособни, нуждаещи се от помощ членове на потреби- телската общност, които са с намалена трудоспособност подълго от временно, но не за постоянно. (примерно полу- чават за определено време пенсия за намалена трудоспособ- ност по SGB VI). Ако Вие сте за постоянно с напълно намалена трудоспособност, Вие имате право на „основното осигуряване за възраст и при намалена трудоспособност“ съгласно глава 4 на SGB XII, в този случай компетентният орган е социалната служба • деца в потребителската общност, които са за постоянно нетрудоспособни, след 18-годишна възраст те имат право на основното осигуряване съгласно глава 4 на SGB XII • евентуално чужденци, които нямат разрешение за работа (например съпрузи или деца на лице, имащо право на ALG II); това важи обаче само в случай, че не са налице други причини за изключване от получаване на помощи Помощите за осигуряване на издръжката за живот включват: 1. регламентираните нужди 2. при необходимост допълнителни нужди 3. нуждите за настаняване и отопление 4. при необходимост еднократни нужди, които се отпускат под формата на добавки 5. при необходимост заем при неотлагаема нужда 6. при необходимост придобивки за образование и участие в обществения живот Допълнително са предвидени следните помощи за подсигуря- ване: • вноските за законно определените застраховки за здравно и социално осигуряване, при условие, че не е налице право на семейна застраховка за бенефициентите по SGB II и не съществува застраховка в частна здравноосигурителна каса. • за лица, които за длъжни да се застраховат в частните здравноосигурителни каси, вноските до размера на половината вноска в основната тарифа на частната здравноосигурителна каса трябва да се поемат от бюрото по труда (решение на BSG от 18.01.2011, B 4 AS 108/10 R, инструкция на Федералната агенция по заетостта от 27.1.2011) • вноските за доброволна здравна застраховка за бенефициенти на ALG II и социална помощ, които не са задължително застраховани в законно определените застрахователни каси и нямат също и право на семейна застраховка. Ако единствено чрез тази вноска се стига до нужда от помощ, тогава вноската се поема в необходимия размер като надбавка.
Указание За бенефициенти на социална помощ бюрото по труда по принцип не поема вноските за законно определеното здрав- но осигуряване, защото те не са задължително застрахова- ни. Те като правило имат семейна застраховка. При пробле- ми с Вашата здравноосигурителна каса се обърнете към компетентна консултационна служба.
Регламентирана нужда (§§ 20, 23, 77 ал. 4 SGB II) Регламентираната нужда е постоянна величина. Тя се коригира на I-ви януари за всяка една година. Регламентираните нужди трябва да покриват текущите разходи за издръжка на живота. Към тях спадат между другото: хранителни продукти и напитки, покъщнина, облекло, тоалетни принадлежности, енергия без частите от нея, които се отнасят за отопление и получаване на топла вода, телефон, разходи за транспорт, културни потреб- ности, такси за медицински рецепти и много други. Размерът на регламентираните нужди зависи от възрастта и от състава на потребителската общност
Групи на регламентирани нужди към 01.01.2014 1 група регламентирани За кои лица нужди • живеещи сами лица • самотни родители • лица с малолетен партньор Сума 391 евро
2 група регламентирани За кои лица нужди • съпрузи или житейски пар- тньори, които поддържат заедно едно домакинство и двамата са пълнолетни Сума 353 евро 3 група регламентирани За кои лица нужди • други трудоспособни роднини на потребителската общност (18-24-годишни деца) • лица под 25 години, които се изнесат от жилището без съгласието на бюрото потруда Сума 313 евро 4 група регламентирани За кои лица нужди • други трудоспособни роднини на потребителската общност (14-17-годишни деца) Сума 296 евро 5 група регламентирани За кои лица нужди • 6-13-годишни деца Сума 261 евро 6 група регламентирани За кои лица нужди • 0-5-годишни деца Сума 229 евро

Допълнителни нужди (§ 21 SGB II) В определени житейски ситуации законът предвижда по-големи нужди, които трябва да бъдат задоволени чрез така наречената добавка към допълнителната нужда: при бременност, отглеж- дане на деца само от единия родител, скъпо хранене по здравос- ловни причини, инвалидност, в единични случаи неотлагаема, текуща, но не само еднократна нужда и при децентрализирано снабдяване с топла вода. Вие можете да подадете молба за получаването на няколко до- бавки към допълнителната нужда, сумата на добавките към допълнителната нужда при бременност, отглеждане на деца само от единия родител, скъпо хранене по здравословни при- чини, инвалидност не трябва да превишава размера на полагащата Ви се регламентирана нужда. (§ 21 ал. 8 SGB II)
Добавка към допълнителната нужда за бъде- щи майки (§ 21 ал. 2 SGB II) Добавка към допълнителната нужда в размер на 17% от слу- жещия за образец регламентиран размер на помощта Вие получавате от 13-та седмица на бременността до деня на раждането. Самотни родители Регламентирана нужда 391 евро Допълнителна нужда 66,47 евро Жени с партньор Регламентирана нужда 353 евро Допълнителна нужда 60,01 евро Жени под 18 г. при родителите Регламентирана нужда 313 евро Допълнителна нужда 53,21 евро Жени под 18 г. при родителите Регламентирана нужда 296 евро Допълнителна нужда 50,32 евро
Добавка към допълнителната нужда за само- тни родители (§ 21 ал. 3 SGB II) Тази помощ Ви се полага в случай, че живеете без партньор заедно с малолетни деца и се грижите сами за тяхното гле- дане и възпитание. Условие за това е, Вие действително да се грижите за детето/децата, Вие не трябва да притежавате ро- дителските права за децата. Вие имате право на помощите и в случай, че детето посещава детска градина. Ако живеете отделно от другия родител, но се сменяте редовно и поемате в еднаква степен задълженията по гледането и възпитание- то на детето, Вие и двамата имате право на половината от допълнителната нужда (модел на редуване). Ако в дома- кинството живее още едно възрастно лице, което се грижи за децата в същата степен, тогава не става дума за отглеж- дане на дете само от един родител и добавката не Ви се по- лага. 1 дете под 7 години Процентна допълнителна нужда 36% Парична помощ 140,76 евро 1 дете над 7 години Процентна допълнителна нужда 12% Парична помощ 46,92 евро
2 деца 16 респ. 17 години Процентна допълнителна нужда 24% Парична помощ 93,84 евро 2 деца под 16 години Процентна допълнителна нужда 36% Парична помощ 140,76 евро 3 деца над 16 години Процентна допълнителна нужда 36% Парична помощ 140,76 евро 4 деца под 18 години Процентна допълнителна нужда 48% Парична помощ 187,68 евро над 5 деца под 18 години Процентна допълнителна нужда 60% Парична помощ 234,60 евро
Добавка към допълнителната нужда за скъпо хранене по здравословни причини (§ 21 ал. 5 SGB II) Вие трябва да представите медицинско свидетелство, в което са описани заболяването и необходимото хранене. При определени обстоятелства е препоръчително да се консултирате със здравна служба. При определянето на допълнителната нужда бюрото по труда се ориентира по препоръките на Германския съюз. При необходимост се обърнете към консултационна служба. При заболявания, при които се изисква балансирано хранене, като например при диабет или високо кръвно налягане, обикновено не се предоставя допълнителна нужда. Добавка към допълнителната нужда за хора с увреждания (§ 21 ал. 4 SGB II) Трудоспособни лица с увреждания получават допълнителна нужда в размер на 35 %, ако те действително получават помощи за участие в трудовия живот или помощ за интегриране от об- ществено-правна организация. Нетрудоспособни лица с увреждания над 15-годишна възраст, които получават социална помощ, могат също да получат добав- ката, ако те действително получават помощ за интегриране за училищно образование или обучение съгласно Дванадесети Со- циален Добавка към допълнителната нужда за нетрудоспособни с отличителен знак G, aG / Х, иХ (§ 23 ал. 2-4 SGB II) Условие за правото на получаване на 17 %-вата добавка е при знаването за тежък инвалид със затруднения при ходене (отли- чителен знак Х) или изключително тежки затруднения при хо- дене (отличителен знак иХ). Инвалидността трябва да бъде доказана, по правило чрез паспорт за тежки инвалиди. Тъй като обаче обработката и издаването на паспорт за тежки инвалиди продължава много дълго, е достатъчно решението за призна- ване на инвалидността на бюрото по социални грижи. Добавка към допълнителната нужда за нужда в единичен случай, която е неотлагаема, текуща, изключителна, не само еднократна (§ 21 ал. 6 SGB II) Тук трябва да става дума за изключителна, а не типична, редовна нужда, която не се покрива от регламентираната нужда и също не може да бъде покрита по други възможни пътища като спест- явания, имущество или чрез парични средства от трети лица, като например членове на семейството. Съгласно специалните указания на Федералната агенция по за- етостта, обновени на 20.12.13 г, следните разходи могат да бъдат признати за изключителни, текущи финансови натовар-вания: • тоалетни и хигиенни продукти, които са необходими постоянно по здравословни причини, например при СПИН или невродермит, • помощници при чистене и в домакинството за лица с тежки физически нарушения, които не могат да извършват опреде- лени работи в домакинството без чужда помощ и не получават помощ от други лица, • разходи за ползване на правото за лични отношения между родители и деца, това значи редовни разходи за пътуване и пренощуване Това изброяване не е пълно. Придобивките се отпускат само в случай, че съществува опасност от настъпване на значителен липса на осигуряване. Особено големи нужди трябва да израв- няват чрез разумно стопанисване посредством регламентира- ната нужда. От регламентираната нужда, а не с помощта на тази допълнителна нужда трябва да се финансират следните пози- ции: • училищни пособия и храна в училище респ. други услуги, които трябва да бъдат покрити от образователния пакет (тоест не трябва да се заплащат от регламентираната нужда • облекло и обувки за нестандартни размери • детско облекло за деца в подрастваща възраст.
Добавка към допълнителната нужда за децентрализирано снабдяване с топла вода (§ 21 ал. 7 SGB II) От 01.01.2011 г. разходите за снабдяване с топла вода се призна- ват като разходи за настаняване и се поемат от бюрото по труда. При домакинства с индивидуално, децентрализирано снабдя- ване с топла вода посредством ток или газ, всеки член от дома- кинството има по тази причина право на добавка към допълни- телната нужда, изчислена като процент от регламентираната нуж-да, в случай че в отделния случай не съществува различна нужда или една част от обоснованата нужда не се признае при разходите за настаняване: Въвеждането на тази допълнителна нужда от 01.01.2011 г. и изваждането на разходите за загряване на топла вода от регла- ментираната нужда за осигуряване на издръжката за живот означава за домакинствата, които разполагат с централно снаб- дяване с топла вода (тоест там, където топлата вода идва „от стената”), че досегашната така наречена паушална сума за топла вода (или също действителните разходи от отчетната фактура за допълнителни жилищни разходи за загряване на топла вода) повече не се изважда от разходите за настаняване. Регламентирана нужда 391 Euro Допълнителната нужда в % 2,3 Парична помощ 8,99 Euro Регламентирана нужда 353 Euro Допълнителната нужда в % 2,3 Парична помощ 8,12 Euro Регламентирана нужда 313 Euro Допълнителната нужда в % 2,3 Парична помощ 7,20 Euro Регламентирана нужда 296 Euro Допълнителната нужда в % 1,4 Парична помощ 4,14 Euro Регламентирана нужда 229 Euro Допълнителната нужда в % 0,8 Парична помощ 1,83 Euro

Нужди за настаняване и отопление (§§ 22, 22a, 22b SGB II) Освен осигуряването на издръжката за живот по правило на месец трябва да се приложат и разходи за жилище и настаня- ване. В рамките на основното осигуряване за лица, търсещи работа, бюрото по труда поема разходите за настаняване и ото- пление за всички членове на потребителската общност с еднакви нужди, обаче само в случай, че те са обосновани. Към разходите за настаняване спада също и поемането на подлежа- щи на плащане доплащания от отчетната фактура за разходите за потребление и калкулацията на разходите за отопление. Поголямата част от бенефициентите в Берлин живеят в жили- ща под наем. По тази причина нашата информация по-долу се отнася до тях. За жилищна собственост има много специални правила, които ние тук не можем да разясним подробно. При въпроси относно целесъобразността на жилищната собственост се свържете се консултационна служба. Предварително разяснение: • За помощите за настаняване и отопление отговарят общинс- ките органи. Поради това съществуват различни начини на действие на службите и съответно различни граници при определяне на целесъобразността. Понататък ще бъде раз- гледан преди всичко подходът в Берлин. • Базата по този въпрос в Берлин е Разпоредбата за жилищните разходи (WAV) във връзка с Жилищните разпоредби (AV Woh- nen) (Разпоредби за изпълнение при отпускането на обезще- тения съгласно член 22 Книга II от Социалния кодекс и чле- нове 29 и 34 Книга XII от Социалния кодекс) Двете разпоредби могат да се намерят в съответната актуална версия на страни- цата на Сената за социални дейности / Социално законода- телство Берлин. От месец май 2012 г. със въвеждането на WAV целесъобразността на всяко отделно жилище трябва да с определя индивидуално. Тя зависи от големината на социа- лната общност, от площта на сградата, към която принадлежи жилището, от начина на отопление, от начина на приготвяне на топла вода. Към разходите за настаняване спадат: • основен наем, чисти разходи за потребление (като например такси за вода, извозване на смет) и разходи за отопление, тоест брутния общ наем. Ако ползвате печка на дърва и въглища, естествено към разходите спадат и тези отоплителни материали.
разходи за кабелна телевизия, ако те са неразделна съставна част на договора за наем • ремонти / необходими поправки в рамките на текущия дого- вор за наем, както и ремонти при напускане на квартирата при основателно искане от страна на наемодателя (консултация с бюрото по труда!). • ремонт при нанасяне (след предварително гарантиране за пое- мане на разходите от страна на бюрото по труда!) • разходи за настаняване на бездомни (обезщетение за ползване, разходи за пансион и т.н.) • доплащания от годишната отчетна сметка на разходите за по- требление и отопление, доколкото те се основават на целесъ- образно потребление. Но: Ако имате положителен остатък от отчетната сметка, Вие трябва да съобщите това на бюрото по труда. През следващия месец този остатък ще бъде приспад- нат от разходите за настаняване, така че Вие ще получите по- малко пари. В случай, че доплащанията се основават на прекалено голямо потребление по Ваша вина, бюрото по труда найнапред трябва да поеме тези разходи, след това обаче на Вас ще Ви бъде поставено изискване, да редуцирате собст- веното си потребление - бюрото по труда ще Ви информира, че такива високи разходи, възникнали въз основа на прекалено високо потребление, в бъдеще повече няма да се поемат. Какви са съразмерните разходи за жилище? Съразмерността се придържа към Разпоредбите за изпълнение респ. към устава на общинските власти. В Берлин съгласно пре- дписанията на наредбата за жилищни разходи (WAV) и нейните приложения. Ако големината на жилището не е целесъобразна, бюрото по труда издава „Подкана за понижаване на разходите“. По правило с това е свързано последствието, че жилищните раз- ходи в техния действителен размер се плащат само за още 6 ме- сеца. След това наемът се смъква до размера на горната граница за целесъобразност на жилището. Указание От 01.01.2011 г. към разходите за настаняване спадат и раз- ходите за приготвяне на топла вода. По този въпрос виж допълнително по-горе под точка 4.2 – добавка за допълни- телни нужди поради децентрализирано снабдяване с топла вода.
спорна от правна гледна точка, Вие можете да подадете жалба в Социалния съд, съдиите решават различно. Ако Вие получите подкана намаляване на разходите, ние Ви пре- поръчваме да се обърнете незабавно към консултационна служ- ба. Съществуват изключителни ситуации, които могат да оп- равдаят запазването на жилището. Това се отнася също и в случай, че Вие, въпреки интензивно търсене, не можете да на- мерите целесъобразно жилище. В този случай, Вие трябва да до- кажете усилията си. Затова трябва да си запишете всички адреси и контактни лица респ. да запазите всички доказателства. Ако Вие искате или трябва да се преместите Преди едно преместване е важно, да се обърнете към бюрото по труда, да обясните причините за преместването и да подадете молба за гарантиране на поемането на разходите, възникващи във връзка с преместването, паричната гаранция и брутния общ наем. Ако Вие се преместите без да Ви е гарантирано поемането на разходите и преместването не е било необходимо, за новото жилище Вие ще получите само наема в размер на досегашния брутен общ наем и трябва сами да поемете паричната гаранция и разходите по преместването. Практиката на бюрото по труда в Берлин е такава, че в този случай не се поемат и доплащанията от отчетната сметка на разходите за потребление. Тази практика Бюрото по труда дава своето съгласие за преместването само ако признае преместването за „необходимо”. Примери за необ- ходимо преместване са: • бюрото по труда Ви подканва да се преместите респ. да пони- жите разходите, защото наемът е много висок • раздяла с партньора • в жилището се е появил мухъл, чрез който се уврежда Вашето здраве (становище от здравната служба, кореспонденция с наемодателя - искане за отстраняване на дефектите) • жилището е прекалено малко, понеже потребителската общност нараства, например чрез присъединяване на деца или Важно Гаранцията за поемането на разходите на бюрото по труда трябва да се получи преди подписването на договора за наем! За тази цел на Вас Ви е необходима подробна писмена оферта за жилището от бъдещия наемодател, от която тряб- ва да могат да се проследят основния наем, разходите за по- требление (чисто) и разходите за отопление, както и разме- ра на паричната гаранция, която евентуално трябва да се плати, респ. на дължими кооперативни дялове.
партньор или раждане на дете • причини, които са свързани със започването на работа. Ако преместването е необходимо, Вие по принцип имате право на поемане на разходите за преместването и при нужда на пре- доставяне на заем за плащането на паричната гаранция. Пре- местването трябва да се извърши основно със собствени сили. Ако по здравословни или други причини не сте в състояние за това, могат да бъдат поети разходите за специализирана по пре- мествания експедиторска фирма. При необходимост потърсете съвет! За бездомни или застрашени от настъпване на бездомност лица могат при нужда да бъдат превишени ориентировъчните стой- ност за ново наемане на жилище, ако само по този начин бездо- мността може да бъде прекратена или предотвратена. Специална уредба за „Под 25-годишни“ Обикновено млади пълнолетни лица под 25-годишна възраст трябва да живеят в домакинството на родителите си, когато те получават помощи по SGB II. Неразрешеното първо напускане на потребителската общност води до това, че разходите за нас- таняване не се поемат и младите хора нямат право средства за първоначално оборудване на жилището. Също така нормата за социални помощи се намалява от 391 € на 313 €. От това правило може да има изключения, например: • младото пълнолетно лице намери работа и в бъдеще може да живее без помощи по SGB II • при тежки нарушения на отношенията между родителите и детето • младото пълнолетно лице намери работно място или място за обучение в друго населено място • при женитба на младото пълнолетно лице. Други причини също са възможни. В проблематични случаи се обърнете към социална консултационна служба или към служ- бата за работа с младежта / социалната служба (социална жили- щна помощ) на окръжната административна служба и поискай- те консултация и подкрепа. Дългове за неплатен наем Дългове за неплатен наем могат да бъдат поети от бюрото по труда под формата на заем при следните условия: • ако жилището се запази чрез поемането на разходите • ако наемът е обоснован
• ако поемането на дълговете е оправдано • засегнатото лице вече получава помощи за настаняване и отопление респ. по принцип съществува право на поемане на дълговете Найнапред се проверява, дали Вие сами можете да си помо- гнете, например чрез спестени финансови средства. Тук се касае за решение, вземано за всеки отделен случай. Практиката на различните бюра по труда в Берлин по отно- шение на поемането на дълговете за наем се различава много. Ако получите предупреждение от Вашия наемодател за неплатен наем или дори съобщение за прекратяване на договора за наем без срок за предизвестие, Вие трябва незабавно да се обърнете към консултационна служба! В Берлин лицата за контакт по те- зи въпроси са също и социалните жилищни помощи в социал- ните служби. Малка забележка: Преди прекратяване на договора за наем без срок за предизвестие наемодателят не е длъжен да изпрати предупреждение. Ако Вие не получавате помощи от бюрото по труда, примерно понеже Вие чрез работа разполагате с достатъчни доходи, въпреки това обаче са се натрупали дългове за неплатен наем, Вие можете да подадете съответната молба в социалната служба. Често се случва така, че просрочването на плащането на наема възниква в резултат на дългите срокове за обработка на заяв- ленията за помощи от бюрото по труда, например след премес- тване. При това не се касае за дългове за неплатен наем по сми- съла на закона, а за редовни разходи за настаняване. Те тря-бва да бъдат одобрени от бюрото по труда в последствие, без да е не- обходимо за това да сключвате договор за заем. Дългове за неплатени енергийни разходи Подобно затруднено положение, както в случая с неплатен наем, може да съществува при дългове за неплатени енергийни раз- ходи, когато е налице опасност за спиране на доставката на енергия, например за газовото отопление или тока. И в този случай най-напред трябва да се опитате със собствени сили да предотвратите спирането на доставката на енергия, например чрез сключване на споразумение с доставчика на енергия за раз- срочено плащане. Ако доставката на енергия вече е спряна и са налице много високи неплатени суми, бюрото по труда може да изиска да сключите нов договор с друг доставчик а енергия.
Еднократни нужди, отпус- кани под формата на добавка (§ 24 ал. 3 SGB II) По принцип всички необходими нужди трябва да се покриват от регламентираната помощ, която е одобрена от бюрото по труда. Според закона обаче има три житейски ситуации, в които се предоставят допълнителни помощи. За тези придобивки трябва да се подаде специална молба. Помощите за тези отделни нужди се предоставят от общините, които в тази връзка са разработили собствени разпоредби. По тази причина разясненията по-долу се отнасят за провинция Берлин. Източник по този въпрос е циркулярното писмо I № 38/2004 на Администрацията на сената по социални въпроси в последната редакция от 16-ти октомври 2009 година. То може да се намери на интернет-страницата на Администрацията на сена- та по социални въпроси, най-добре под адрес http://www.ber- lin. de/sen/soziales/sicherung/sozialhilfe, след това чрез препращане Берлинско социално право/Berliner Sozialrecht (за повъзрастните така наречения преди „Жълт класьор“) 1. Първоначално оборудване за жилището с мебели и дома- кински уреди: На Вас може да Ви се полага първоначално обзавеждане при раздяла с партньора, нужда след пожар в жилището, ако нуж- даещо се лице бъде освободено от арест и са необходими ново жилище и обзавеждане и естествено при първоначалното на- насяне в собствено жилище, например при млади възрастни, които напускат домакинството на родителите (с предварително разрешение от бюрото по труда!). Възможно е (частично) обза- веждане в случай, че Вие трябва да се преместите заради необо- снован наем и чрез това преместване отделни мебели не могат да бъдат използвани повече (решение на BSG от 01.07.2009 – B 4 AS 77/08 R), както и при (разрешено) преместване в по- голямо, целесъобразно жилище. В Берлин от май 2011 г. се отпускат фиксирани помощи за първоначално оборудване, напр. за едно- членно домакинство 1.073 евро. За електрически уреди и перде- та, както и при определени обстоятелства за килими, трябва да се подаде отделно заявление. Ако Ви се развалят пералната машина или хладилника, за съжа- ление Вие не можете да получите придобивки за закупу-ване на нови уреди като добавка. Тук не става дума за първоначално оборудване, а за така наречена „замяна на оборудване”. В този случай Вие можете да получите само заем, виж под 4.5.
2. Първоначална екипировка за облекло и първоначално оборудване при бременност и раждане Първоначална екипировка за облекло е възможна след пожар в жилището или обаче например при значително увеличаване или намаляване на теглото, което стане внезапно. В Берлин тези по- мощи се предоставят под формата на паушална сума, тези пау- шални суми могат да се намерят в горепосоченото циркулярно писмо. За първоначалното оборудване при бременност и раждане в Берлин също има паушални суми: • за облеклото по време на бременност 142 евро • за първоначалното оборудване на бебето 310,74 евро • за детска количка с матрак 100 евро, детско легло с матрак 100 евро и висок стол с масичка 15 евро 3. Закупуване и ремонт на ортопедични обувки, ремонти на терапевтични уреди и апаратура и наемане на терапевтични уреди Тази специална помощ беше въведена за първи път в 2011 годи- на. По тази причина още няма предписания за изпълнението. Какво точно се има предвид с понятието „терапевтични уреди и апаратура“, не става ясно от обосновката на закона. 4.5 Заем при неотлагаема нужда (§ 24 ал. 1 SGB II) Както вече беше споменато под 4.4 замяната на оборудване не се числи към първоначалното оборудване. Ако определен предмет вече е или е бил налице в домакинството и се повреди, например пералната машина, то закупуването на нова трябва да се заплати от регламентираната нужда. При определени условия е възмо- жен заем от бюрото по труда. За тази цел нуждата трябва да бъде „неотлагаема“ (тоест непременно необходима) и не трябва да са налични никакви спестявания, с които нуждата може да Внимание! Еднократните помощи се полагат и на лица, които по пра- вило нямат право на получаване на помощи за основно осигуряване за търсещи работа лица, които обаче не разпо- лагат с достатъчно високи доходи или имущество, за да по- крият сами тези нужди. Помощите се отпускат в този слу- чай в зависимост от доходите през следващите 7 месеца.
бъде покрита. От месеца, следващ след месеца на предоставяне на заема, до погасяването на заема, от него се приспадат 10 % от размера на регламентираната нужда, тоест Вие получавате 10 % по-малко от Вашата регламентирана нужда до момента, в който заемът е изплатен.

Advertisement
loading...

Върни се в “Социалната система на Германия”

Кой е на линия

Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 0 госта