Относно отчитането на доходите за помощи в Германия

Всичко за социалната система в Германия

Модератор: Ice_lady

Потребителски аватар
germanec
Site Admin
Мнения: 242
Регистриран на: 27 авг 2015, 21:15

Относно отчитането на доходите за помощи в Германия

Непрочетено мнениеот germanec » 07 авг 2016, 10:14

Относно отчитането на до- ходите (§§ 11, 11a, 11b SGB II и Alg II-V) Помощи от бюрото по труда Вие получавате само в случай, че Вие не можете да покриете разходите за издръжка за живот от собствения си доход и имущество.
Като доход важат по принцип всички приходи в пари или пари- чна равностойност, които вие получавате през периода на пре- доставяне на средства. Законът говори за така наречения „при- ток”. В молбата по SGB II Вие трябва да посочите всички при- ходи, например приходи от работа, лихви от спестовен влог и инвестиран капитал, пенсии, обезщетения за болест, обезщете- ние за безработица I, издръжка, детска помощ, помощ за отгле- ждане на дете, обезщетения за образование. Има доходи, които трябва да се отчитат за помощите за ос- новно осигуряване, а има и доходи, които не се отчитат. Примери за доходи, които не трябва да се отчитат: • приходи, ако те не превишават 10 евро в рамките на един календарен месец • безвъзмездни помощи на свободното социално подпомагане, като дарения от хранителни продукти и мебели • части от стипендията Bafög, които са определени за транс- портни разходи и студентски материали • добавката за отглеждане на деца по § 14b BAföG • не подлежащи на облагане с данък приходи на болногледач за услуги, извършвани във връзка с основната грижа и обслуж- ването на домакинството • парични дарения на непълнолетни по повод религиозозни празници (напр. миропомазване, конфирмация), както и по повод на освещаване на младежите до 3.100 евро • приходи от фондация „Помощ за семейството“ респ. „Майка и дете“ • така наречената „Паушална сума за треньор“ до 200 евро/месец • обезщетение за разходи, направени в рамките на други по- четни доброволни дейност, като например доброволна пожарна служба • обезщетение за кръводарители • помощи за слепи и глухи лица • основни пенсии за пострадали и жертви респ. за жертви, пос- традали при отбиване на военна или алтернативна военна служба, жертви на насилствени действия и пострадали от ваксинации Если Ваш ребенок хочет получать больше карманных денег, и он работает • Для детей младше 15 лет доходы от трудовой деятельности до 100 Евро в месяц не учитываются. (§ 1 абз. 1 №. 9 пособие по безработице (Alg II-V). • Если Вы учащийся младше 25 лет, и не получаете оплату труда в период профессионального обучения и работаете в школь- ные каникулы, то сумма до 1200 Евро в год не учитывается. Работа не должна превышать 4 недель в календарном году! (§1 абз. 4 пособие по безработице II-V (Alg II-V) Относно приспадането на дохода 1. Кога се приспада доходът? Доходът се приспада винаги в месеца на постъпването му, без значение за кой период са парите. Ако получавате заплатата си за месец май на 15-ти юни, тя ще се приспадне за месец юни. Ако получите еднократен доход, размерът на който е по-висок от полагащата Ви се помощ за един месец, например наследство, то този доход ще се разпредели равномерно върху 6 месеца. (§ 11 ал. 3 т. 3 SGB II). В случай, че еднократният доход превишава нуждата за 6 месеца, той се превръща в имущество (виж под точка 8). Дали Вие тогава все още ще получавате помощи от бю- рото по труда, зависи от това, дали превишавате необлагаемия минимум за имущество или не. 2. Ако Вие получавате обезщетение за безработица I, обезще- тения за болест, пенсия или друг така наречен доход „без уси- лие” (така наречен, понеже за него Вие не извършвате работа) Тези видове доходи, по принцип, освен една така наречена па- ушална сума за застраховка в размер на 30 евро, се приспадат изцяло. Вие обаче не сте длъжни да докажете, че действително имате застраховки. Ако Вие имате обща застраховка за МПС или други законово установени, задължителни застраховки (в Берлин напр. Гражданска отговорност за собственици на куче- та)и плащате вноски за пенсия Riester, при определени обстоя- телства Вие допълнително можете да приспаднете тези. Потъ- рсете съвет в консултационна служба! 3. Вие получавате възнаграждение / заплата от наемна работа В този случай не се приспада Вашият общ доход, той се „изчиства”: Найнапред Вие получавате основна необлагаема част от дохода в размер на 100 евро. Тя включва разходите за общи застрахов-ки, като застраховка за покъщнина и обща отговорност, вноски за пенсия Riester и разходи, които са свързани с изкарването на Вашия доход. В отделни случаи Вие можете да приспаднете по-високи разходи, например ако Вие имате много високи, необхо-дими пътни разходи или са необходими разходи за работно облекло. Тази възможност съществува обаче само при положение, че Вашият доход е над 400 евро. Освен това Вие получавате една така наречена необлагаема сума за работещи. Тя се изчислява от брутния доход и възлиза на 20 % от месечния доход, който превишава 100 евро и не надвишава сумата от 1.000 евро 10 % от месечния доход, който превишава 1.000 евро и не надвишава сумата от 1.200 евро. Това важи в слу- чай, че в потребителската общност няма малолетно дете, когато в нея има поне едно дете сумата се увеличава от 1.200 евро на 1.500 евро. Основната необлагаема сума и тази за работещи се изваждат от Вашия нетен доход (тоест от който са отчислени данъци и оси- гурителни вноски). Разликата след това се приспада от Вашите помощи по SGB II.
Един лесен пример Госпожа Б. има минимална работа за 400 евро. Каква парична сума не се приспада? • При минимална работа бруто = нето • 400 евро минус основната необлагаема сума от 100 евро и минус необлагаемата сума за работещи - 20 % от 300 евро = 60 евро • > 160 евро е размера на общата необлагаема сума, която трябва да се извади от нетния доход. Тоест ще бъдат приспаднати само 240 евро доход
Един лесен пример Специално правило при доходи от почетна доброволна дейност (§11b ал. 2 т. 3) • Ако например госпожа Б. получава допълнително 20 евро от почетна доброволна дейност, основната необлагаема сума се увеличава на 200 евро. Сумата за приспадане се изчислява по следния начин: • общ доход: 600 евро • завишена основна необлагаема сума./. 200 евро • необлагаемата сума за работещи - 20 % от 500 евро ./. 100 евро • като доход трябва да се приспаднат 300 евро
Един лесен пример Малък преглед за ориентация: Колко пари допълнително имам в джоба си, ако работя? месечна заплата остава колко (бруто) 100 евро 100 евро 400 евро 160 евро 800 евро 240 евро 1.000 евро 280 евро 1.200 евро 300 евро (това е максималната необлагаема сума за ли- ца без малолетни деца) 1.500 евро 330 евро (това е максималната необлагаема сума за ли- ца с минимум едно ма- лолетно дете)
4. Вие получавате доход от самостоятелна дейност Правилата за приспадане на доходи от самостоятелна дейност са много сложни и се отнасят конкретно за всеки отделен случай. Тук посочваме само някои забележки: За изчисляването на дохода се изхожда от приходите за стопанс- ка дейност. От тях трябва да се извадят необходимите разходи за стопанска дейност. Кои разходи за „необходими” се определя не по Данъчния закон, а се оценява от служителите на бюрото по труда. Затова се опитайте винаги добре да обосновете разхо- дите си. Разходите не трябва да са в очевидна несъразмерност с приходите. При необходимост трябва да се опитате да получите своите права по съдебен път. За всеки период, в който се предоставя помощ, Вие трябва да представите предварително прогноза за размера на очаквания месечен доход. На тази основа бюрото по труда изчислява сре- ден месечен доход. На базата на действителните приходи след периода, в който се предоставя помощ, от бюрото по труда се извършва допълнително изчисление. Ако Вие в действителност сте изкарали по-малко пари, Вие получавате допълнително пла- щане, ако сте изкарали повече пари, Вие трябва да върнете пари обратно. От печалбата и при лица със самостоятелна дейност естествено се изваждат основната необлагаема сума и необлагаемата сума за работещи. 5. Относно приспадането на помощта за отглеждане на дете в сила от 01.01.2011 г. Ако помощта за отглеждане на дете се изчислява изцяло от предхождаща работа • не се приспада до размер от 300 евро (лица, които удължат срока за получаване на помощта за отглеждане на дете на 2 години – до 150 евро) и • от оставащата сума за приспадане се изважда паушалната сума от 30 евро за застраховки, при необходимост и тук допъл- нителни суми като обща застраховка за МПС, други задъл- жителни застраховки или вноската за пенсия Riester. Един лесен пример Госпожа Г. е работила преди раждането на детето си и сега получава помощ за отглеждане на дете, изчислена на тази основа, в месечен размер от 670 евро. Тя получава тогава максималната необлагаема парична сума за родители от 300 евро. От останалите 370 евро се изважда паушалната сума за застраховки от 30 евро. От помощта за отглеждане на дете следователно се приспадат само 340 ев- ро. Ако помощта за отглеждане на дете се изчислява частично от предхождаща работа и се увеличава до минималната су- ма от 300 евро • изчислената на основата на дохода от работа част на помощта за отглеждане на дете не се приспада и от подлежащата на приспадане сума на увели- чаване се изважда паушалната сума за застраховки от 30 евро, при необходимост и тук допълнителни суми като обща застраховка за МПС, други задъл- жителни застраховки или вноската за пенсия Riester.
Един лесен пример Госпожа С. е извършвала минимална работа преди ражда- нето на своето дете и е получавала за това 160 евро месечно. В този случай тя получава 160 евро помощ за отглеждане на дете от минималната работа и – понеже помощта за отглеж- дане на дете е минимум 300 евро - 140 евро увеличение. 160 евро не се приспадат, от сумата за увеличаване от 140 евро се изважда паушалната сума за застраховки от 30 евро. От помощта за отглеждане на дете (общо 300 евро) се прис- падат следователно само 110 евро. Ако помощта за отглеждане на дете се изплаща без пред- хождаща работа – тоест минималната сума от 300 евро се изважда паушалната сума за застраховки от 30 евро, при необходимост и тук допълнителни суми като обща застра- ховка за МПС, други задължителни застраховки или внос- ката за пенсия Riester. Тоест общо се приспадат 270 евро.
Относно отчитането на имуществото (§ 12 SGB II, Alg II-V) За разлика от дохода, имуществото по принцип се състои от те- зи средства, които някой вече е притежавал преди подаването на молба за получаване на помощ по SGB II. Към имуществото спадат например банкови влогове, спестовни книжки, акции или други ценни книжа, застраховки за живот и предмети с вещна стойност (като кола, недвижими имоти, ценни бижута). Който притежава имущество, превишаващо определени грани- ци, не се счита за нуждаещ се и не получава помощи, докато имуществото превишаващо тези граници, не е изразходвано. Основна необлагаема сума за имущество • 150 евро за всяка навършена година от живота за пълнолетни нуждаещи се, най-малко обаче 3.100 евро (за лица, които са родени преди 01.01.1948, дори 520 евро за всяка навършена
година от живота) • 3.100 евро за всяко малолетно дете • субсидираното от държавата пенсионно осигуряване в рам- ките на „Riester- пенсията” • права с парична стойност, които служат за пенсионно осигуря- ване до сумата от 750 евро за всяка навършена година от жи- вота Предпоставка: Налице е изключване на използването на парите, това значи, на базата на договорно споразумение пари- те не могат да бъдат изплатени преди настъпване на пенсионна възраст. • допълнително 750 евро за всеки нуждаещ се, който живее в потребителската общност. Тази сума беше обоснована от за- конодателните органи като спестявания за необходими покуп- ки (например ако се повреди хладилника). В тази връзка трябва да се обърне внимание, че за различните законово регламентирани възрастови граници съществуват раз- лични прагове за максимално допустими доходи. Например за лица, които са родени след 31-ви декември 1963 г., основният необлагаем доход възлиза на 10.050 евро и стойността на фи- нансовите искове, особено от застраховка живот, съответно не трябва да надвишава 50.250 евро Допълващи забележки: Ако Вие живеете заедно с (брачен) партньор е без значение, кой Един лесен пример Господин Б., 43 годишен и госпожа Б., 40 годишна, живеят със своите деца на 15 и 6 години в Берлин. Поради загуба на работното място на госпожа Б. те трябва да подадат молба за получаване на помощи по SGB II при бюрото по труда. Какви спестявания може да притежава семейството? (Семейството не разполага с пенсионно осигуряване.) Господин Б.: 43 x 150 = 6.450 евро Госпожа Б..: 40 x 150 = 6.000 евро Дете 15 години: минимална сума от 3.100 евро Дете 6 години: минимална сума от 3.100 евро Общо: 18.650 евро (виж обаче под допълващи забележки по- долу) Към това се прибавя сумата за необходими покупки от 4 x 750 = 3.000 евро
В тази връзка трябва да се обърне внимание, че за различните законово регламентирани възрастови граници съществуват раз- лични прагове за максимално допустими доходи. Например за лица, които са родени след 31-ви декември 1963 г., основният необлагаем доход възлиза на 10.050 евро и стойността на фи- нансовите искове, особено от застраховка живот, съответно не трябва да надвишава 50.250 евро Допълващи забележки: Ако Вие живеете заедно с (брачен) партньор е без значение, кой от Вас двамата действително има имущество, основните необ- лагаеми суми респ. сумите за пенсионно осигуряване на двама Ви се събират. Ако в горния пример господин Б. има на банко- вата си сметка само 2.000 евро, госпожа Б. обаче 10.000 евро, то двамата не превишават сумираната максимална необлагаема сума от 12.450 евро По друг начин се разглежда основната необлагаема сума на де- цата. Тя трябва да се причисли изключително към съответното дете, неизчерпано имущество на детето не може да се пренесе върху необлагаемата сума на родителите! Изключение от това правило е необлагаемата сума за необходими покупки, виж следващата точка. Необлагаемите суми за необходими покупки на всички членове на потребителската общност се събират. Следователно семейство Б. може да има за тези покупки сума от 4x750 евро = 3.000 евро. Съществува имущество, което не се отчита. Към него спадат: • за всяко трудоспособно лице моторно превозно средство на стойност до 7.500 евро • обитаеми лично целесъобразна къща/целесъобразно собст- вено жилище с недвижим имот. За целесъобразен се счита в селските райони недвижим имот до 800 m² и в градските райони до 500 m² за големината на къщата: при 1-2 души 90 m² (жилище 80 m²) 3 души 110 m² (жилище 100 m²) 4 души 130 m² (жилище 120 m²) за всяко следващо лице + 20 m² • вещи и права, доколкото е очевидно, че тяхното използване е нерентабилно или пък ще означава особено затруднение На въпроса, от кой момент използването им трябва да се класифицира като очевидно нерентабилно, няма еднозначен отговор. При съмнение това се решава за всеки отделен случай от съда. Не точно определено и понятието „особено затру- днение”. • Материални средства, които са необходими за започване или продължаване на професионалното обучение или трудовата дейност.
Съвет При спорни случаи с бюрото по труда се консултирайте с компетентна служба!

Advertisement
loading...

Върни се в “Социалната система на Германия”

Кой е на линия

Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 2 госта