Подпомагане при работа и изисквания

Всичко за социалната система в Германия

Модератор: Ice_lady

Потребителски аватар
germanec
Site Admin
Мнения: 242
Регистриран на: 27 авг 2015, 21:15

Подпомагане при работа и изисквания

Непрочетено мнениеот germanec » 07 авг 2016, 10:15

Подпомагане при работа и изисквания Задачата на основното осигуряване за търсещите работа лица е да подкрепя трудоспособни бенефициенти при започването или запазването на тяхната работа. Първостепенната цел се състои в това, „чрез работата да се предотврати или отстрани нуждата от помощ, да се съкрати продължителността на нуждата от помощ или да се намали размера на нуждата от помощ” (§ 1 ал. 2 т. 4 № 1 SGB II) = Подпомагане. От друга страна „трудоспособните бенефициенти и лицата, живеещи заедно с тях в една потреби- телска общност (...) трябва да изчерпят всички възможности за прекратяване или намаляване на нуждата от помощ” (§ 2 ал. 1 S. 1 SGB II) = Изискване. 9.1 Относно приемливостта (§ 10 SGB II) Ако получавате помощи по SGB II, за Вас принципно по закон всяка работа е приемлива. От Вас се очаква също Вие да съдействате активно. Законът назовава следните изключения от приемливостта (§ 10 ал. 1 SGB II): Вие не сте във физическо, душевно или психическо състояние да извършвате определена работа. В болшинството от случаите то- ва са заболявания или увреждания, които правят невъзможно извършването на определени работи. Като доказателство на Вас Ви е необходимо медицинско или психологическо удостовере- ние. Възможно е бюрото по труда да изиска извършването на прегледи от лекари на държавна служба. Упражняването на предложената работа затруднява бъдещата дейност във Вашата настояща професия, тъй като тя поставя особени физически изисквания. Пример за това е, ако Вие сте музикант и се нуждаете от особена сръчност за свиренето на Вашия музикален инструмент, тогава не можете да бъдете вклю- чен за извършване на тежки дейности, чрез които Вие ще изгу- бите Вашата сръчност.
Вие застрашавате възпитанието на детето Ви или на детето на Вашия партньор чрез започването на работата. При дете над 3 години, чието гледане в детска градина, детски дом или по друг начин е подсигурено, не се приема застрашаване на възпитани- ето. При дете под 3 години родителят/-ите респ. партньорът не могат да бъдат задължени да работят. Не е възможно обаче и двамата партньори да се ограничат само върху възпитаването на децата. Вие се грижите за роднина, чието обслужване не може да бъде осигурено по друг начин и обслужването не може да се съчетае с упражняването на работа. До каква степен обслужването из- ключва определена работа, зависи от действителните усилия по обслужването. Като ориентир за това служи степента на обслу- жване съгласно SGB XI, която има лицето, нуждаещо се от об- служване. Специалните указания за изпълнение на Федералната агенция по заетостта към § 10 (10.18), обновени на 21.05.12 г.,) изхождат от следната приемливост: При степен на обслужване I по правило е приемлива работа на пълен работен ден, при сте-пен на обслужване II - работа до 6 часа на ден и при степен на обслужване III - изобщо никаква ра- бота. Вие имате друга важна причина. В единични случаи това могат да бъдат религиозни или културни причини, но също и посе- щение на училище или дадено обучение (също и второ обуче- ние). Причини, по които не може да се откаже работа (§ 10 ал. 2 SGB II): • ако работата не отговаря на Вашата квалификация. • ако работата е на по-голямо разстояние от мястото на жи- веене, отколкото по-горе посоченото – при ежедневно работно време по правило са приемливи часове за пътуване в двете посоки до 2,5 часа. • ако условията на работа са по-лоши от тези на досегашната работа (напр. по-ниска заплата – но не, ако тя е под законните разпоредби за минимална работна заплата, неудобни работни времена) • ако чрез офертата за работа Вие трябва да прекратите друга работа (например. минимална работа). Също ако Вие извър- швате самостоятелна дейност, но нямате достатъчно приходи, за да подсигурите Вашата издръжка за живот със собствени сили, може да се случи да бъдете подканен да започнете наемна работа.
Съвет При спорни случаи с бюрото по труда се консултирайте с компетентна служба!
Помощи за включване в работа (§§ 14 и следващи SGB II) Бюрата по труда трябва да Ви подкрепят всеобхватно, за да пре- одолеете Вашата нужда от помощ. Законът предвижда разли- чни помощи в тази връзка. Почти без изключение обаче при тях се касае за възможни помощи, тоест дискреционни обезщете- ния, това значи, че Вие не притежавате подлежащо на изпълне- ние правно основание за получаването на тези помощи. Вашият контактен партньор (посредникът за работа) решава, какви по- мощи Вие можете да получите. Той обаче във всеки отделен слу- чай трябва да направи своята преценка и не трябва да се ръко- води от незаконосъобразни изпълнителни съображения, тоест от причини, които са от значение за конкретното решение за включване в работа. Според нашия опит съществува мярка за включване, която все още се подценява от нуждаещите се от помощ и за съжаление се използва често от страна на бюрото по труда, по-скоро форма- лно отколкото като форма на натиск, а именно Сключване на споразумение за включване в работа (§ 15 SGB II). При тази мярка би трябвало всъщност да става дума за договор на „равни начала“ между посредника за работа и Вас. В споразу- мението за включване в работа трябва преди всичко да се опре- Съвет По тази причина се подгответе добре за всеки разговор с посредника за работа. Колкото по- убедително Вие изразите и обосновете собствените си представи, защо например даден курс за повишаване на квалификацията увеличава шансовете Ви за намиране на (по-добре платена) работа, така че по този начин Вашата нужда от помощ се намали или изобщо отпадне, толкова по-скоро той ще одобри желания от Вас квалификационен курс. Така например Вие можете целенасочено да търсите обяви за работа, в които сертификатът, който Вие бихте получили в квалификацион- ния курс, се посочва като предпоставка за заемане на работ- ното място
Според нашия опит съществува мярка за включване, която все още се подценява от нуждаещите се от помощ и за съжаление се използва често от страна на бюрото по труда, по-скоро форма- лно отколкото като форма на натиск, а именно Сключване на споразумение за включване в работа (§ 15 SGB II). При тази мярка би трябвало всъщност да става дума за договор на „равни начала“ между посредника за работа и Вас. В споразу- мението за включване в работа трябва преди всичко да се определи, • какви помощи за включване в работа Вие получавате и • какви минимални усилия и колко често Вие сте длъжни да по- ложите за включването в работа и под каква форма Вие трябва да докажете тези усилия и • какви помощи Вие трябва да изискате от други институции, по-специално от органи, предоставящи други социални помо- щи (например каса за издръжка в аванс). Ако в споразумението за включване в работа се договори обра- зователна програма, то там също се регулира, в какъв размер и при какви условия Вие сте длъжни за заплатите обезщетение при прекъсване на програмата по Ваша вина. Споразумението за включване в работа се сключва по правило за 6 месеца. Какво ще се случи, ако откажа да подпиша споразумението за включване в работа? Вие не можете да бъдете санкциониран при отказ да подпишете споразумението. Междувременно този въпрос е изяснен от за- конодателството. Но: Бюрото по труда има възможност след това да издаде това споразумение под формата на администра- тивен акт. Ако Вие нарушавате определените в него задължения, могат да Ви бъдат съкратени помощите. Срещу тази мярка тога- ва може да помогне само подаването на жалба респ. съдебен иск. Съвет Вие трябва да използвате шанса и да представите своите предложения в разговора и да не се примирявате с обсто- ятелството, че на Вас просто Ви се представя за подпис споразумение за включване в работа!
Ако в споразумението за включване в работа се договори обра- зователна програма, то там също се регулира, в какъв размер и при какви условия Вие сте длъжни за заплатите обезщетение при прекъсване на програмата по Ваша вина. Споразумението за включване в работа се сключва по правило за 6 месеца. Какво ще се случи, ако откажа да подпиша споразумението за включване в работа? Вие не можете да бъдете санкциониран при отказ да подпишете споразумението. Междувременно този въпрос е изяснен от за- конодателството. Но: Бюрото по труда има възможност след това да издаде това споразумение под формата на администра- тивен акт. Ако Вие нарушавате определените в него задължения, могат да Ви бъдат съкратени помощите. Срещу тази мярка тога- ва може да помогне само подаването на жалба респ. съдебен иск. Съвет Вие трябва да използвате шанса и да представите своите предложения в разговора и да не се примирявате с обсто- ятелството, че на Вас просто Ви се представя за подпис споразумение за включване в работа! Съвет Не подписвайте споразумението за включване в работа без да сте го прочели старателно. Вие не сте длъжни да подпи- шете веднага на място, Вие имате право, да го вземете със себе си в къщи и да се консултирате. Ако сте подписали споразумението и след това не се придържате към опреде- лените там задължения, Вие трябва да очаквате санкции/ съкращение на помощта (виж също под точка 10).
Какво ще се случи, ако откажа да подпиша споразумението за включване в работа? Вие не можете да бъдете санкциониран при отказ да подпишете споразумението. Междувременно този въпрос е изяснен от за- конодателството. Но: Бюрото по труда има възможност след това да издаде това споразумение под формата на администра- тивен акт. Ако Вие нарушавате определените в него задължения, могат да Ви бъдат съкратени помощите. Срещу тази мярка тога- ва може да помогне само подаването на жалба респ. съдебен иск.
Възможните помощи за включване в работа са: • консултация и посредничество • подкрепящи посредничеството помощи от посредническия бюджет по § 45 SGB III (например разходи за кандидатстване за работа, пътни разходи при интервю за работа, разходи за преместване или за водене на две домакинства, разходи за ра- ботни средства, разходи за свидетелства, копия, конфиден- циални сведения за потенциален кредитоискател) • подпомагане на професионалната квалификация • помощи за работодателите като добавки за включване в работа • купон за посредничество • помощ за навлизане в работата • помощи за включване на лица със самостоятелна дейност • общински помощи за включване в работа като помощи за обслужване на малолетни или деца с увреждания, консултации за лица с дългове, психично и социално обслужване Каталогът на помощите за включване в работа е много обширен и често търпи промени от законодателните органи. В края на този раздел още една забележка от наша страна, в слу- чай, че Вие се обърнете към частен посредник за работа: Между многото добре работещи частни посредници за работа, които действително Ви подпомагат при търсенето на работа, за съжаление има и някои „черни овци”. Прочетете точно всеки договор преди да го подпишете! В случая на една посредническа фирма в Берлин (по законни съображения за съжаление не бива да назоваваме името), изготвяща тези „Документи за канди- датстване“ (стандартно писмо), които по никакъв начин не от- говарят на изискванията за качество. Тя обаче иска да получи разходите за кандидатстване, които предоставя бюрото по труда (5 евро за комплект документи за кандидатстване). По разбира- еми причини бюрото по труда не поема тези разходи. Посре- дническата фирма за работа упражнява силен натиск върху за- сегнатите лица с цел сами да заплатят тези разходи. Ако Вие сте попаднали на такъв посредник, не се съгласявайте с тези мето- ди. Потърсете правна помощ.

Advertisement
loading...

Върни се в “Социалната система на Германия”

Кой е на линия

Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 1 гост