Санкции – намаляване или съкращаване на помощи в Германия

Всичко за социалната система в Германия

Модератор: Ice_lady

Потребителски аватар
germanec
Site Admin
Мнения: 242
Регистриран на: 27 авг 2015, 21:15

Санкции – намаляване или съкращаване на помощи в Германия

Непрочетено мнениеот germanec » 07 авг 2016, 10:16

Санкции – намаля-ване или съкращаване на по- мощи Ако Вие не изпълнявате задълженията си към бюрото по труда, трябва да очаквате съкращения на помощите, включително и анулиране на цялата помощ. Ако отпадне цялата помощ, Вие повече нямате също и здравна застраховка от бюрото по труда! 10.1 Санкции за нарушаване на задълженията респ. про- пуснато явяване Санкции за нарушаване на задълженията (§§ 31, 31a и b SGB II) Причини за съкращаване на помощта, в случай че Вие без осно- вателна причина и въпреки писмени разяснения относно пра- вните последствия или въпреки тяхното знание (например чрез връчена листовка с указания) откажете: • да изпълнявате определените в споразумението за включване в работа задължения, по-специално не докажете достатъчни собствени усилия. • да започнете приемлива работа, обучение, възможност за ра- бота, да ги продължите или попречите на тяхното подготвяне с Вашето поведение. • да започнете програма за включване в работа, прекъснете я или дадете повод за прекъсването й. Други причини са, ако: • Вие сте над 18 години и сте намалили Вашите доходи и иму- щество с намерението да доведете до предоставянето или уве- личаването на помощи по SGB II. • Вие продължавате да действате нерентабилно след разяснения относно правните последствия или тяхното знание. • Вие имате срок на запор по SGB III за получаването на помощ за безработица или правото за това е изтекло респ. ако са на- лице предпоставките за това.
Какви съкращения следват? При нарушаване на задълженията за първи път се съкращават 30 % на служещата за образец регламентирана нужда за 3 месе- ца, при самостоятелно живеещо лице това са 30 % от 391 евро = 117,30 евро. При повторно нарушаване на задълженията в рамките на една година се съкращават 60 % на служещата за образец регламен- тирана нужда също за 3 месеца. При още едно нарушаване на задълженията в период от една година помощта отпада изцяло, също и разходите за настаня- ване и отопление. Ако в този случай Вие сте готов да изпълните допълнително своите задължения, тоест все пак да участвате в образователна програма, бюрото по труда може да намали съкращението на 60 %. Ако на Вас Вие е наложено съкращение с повече от 30 %, от бю- рото по труда могат да бъдат предоставени материални помощи или помощи с парична равностойност, например купони за хра- нителни продукти. Към тях може да спада и директно превеж- дане на вноските за ток на доставчика на ел. енергия. Бюрото по труда взема решение по този въпрос по собствена преценка. Ако Вие живеете заедно с малолетни деца правото на преценка е на- малено, бюрото по труда трябва да предостави материални по- мощи или помощи с парична равностойност. Ако въз основа на санкцията помощта е изцяло анулирана, Вие обаче получавате материални помощи или помощи с парична равностойност, здравната застраховка продължава да тече. Специално положение за трудоспособни младежи под 25 го- дини При първото нарушаване на задълженията се съкращава цялата помощ за регламентираната нужда, заплащат се само разходите за настаняване и отопление директно на наемодателя. При вто- рото нарушаване на задълженията не се поемат и жилищните разходи. Ако младежът допълнително заяви, че е готов да из- пълни задълженията си, бюрото по труда може отново да поеме жилищните разходи. Материални помощи или помощи с пари- чна равностойност могат да се предоставят. В отделни случаи санкцията може да бъде ограничена до 6 седмици. Санкции за пропуснато явяване (§ 32 SGB II) В случай, че въпреки отправена подкана и писмени разяснения относно правните последствия или въпреки тяхното знание, Вие не се явите на определена дата (при посредника за работа или също за лекарски или психологичен преглед) без основателна причина, Вашата парична помощ се съкращава с по 10 % от слу- живеещо лице това са закръглено 36 евро жещата за образец регламентирана нужда – при самостоятелно.
Санкции за нарушаване на общите задължения за оказване на съдействие Освен специалните предписания на SGB II относно оказването на съдействие и последствията при нарушаване на задължения- та, важат и общите предписания на SGB I – Социален кодекс Обща част – и на SGB X – Социален кодекс Социално админис- тративно производство и Социална защита на данни-, докол- кото в SGB II не са предвидени отклонения от тях. Най-важните предписания по този въпрос се намират в § 60 SGB I: Вие сте длъжни, • Да посочите всички обстоятелства, които са от значение за помощта и по искане на компетентния орган, предоставящ помощта, да дадете съгласието си за извършване на необ- ходимите справки от трети лица • Да съобщавате незабавно за изменения в отношенията, които са от значение за помощта, или за които във връзка с предос- тавянето на помощта са направени заявления • Да назовете доказателствени средства и по искане на компе- тентния орган, предоставящ помощта, да представите доку- менти за доказателство или дадете съгласието си тяхното представяне. Естествено има граници при оказването на съдействие (§ 65 SGB I) Вие не сте длъжен да оказвате съдействие ако • съдействието не стои в съразмерно отношение към получе- ната социална помощ или • съдействието не е приемливо за Вас по основателна причина или • бюрото по труда само може да си набави необходимите инфор- мации с по-малки усилия, отколкото Вие. Срещу задължение за оказване на съдействие от страна на бю- рото по труда, което Ви изглежда неприемливо, Вие също мо- жете да подадете жалба или съдебен иск в Социалния съд и по този начин да то да се провери от съда. Последици от липсващо съдействие могат да бъдат: • пълно или частично преустановяване на помощта (§ 66 ал. 1 SGB II) • призоваване за връщане на помощите по §§ 45 респ. 48 SGB X
При липса на сътрудничество социални услуги могат да се от- кажат или оттеглят само, след като бенефициентът е информи- ран за тези последствия в писмена форма и не е спазил задъл- жението си за сътрудничество в рамките на поставен подобаващ срок. В заключение един често поставян въпрос по темата оказване на съдействие: Длъжен ли съм да представям извле-ченията от банковата си сметка? На 19.09.2008 г. Федерал-ният социален съд – B 14 AS 45/07 R – в тази връзка реши: Представянето на извлеченията от банковата сметка, най-малко за последните три месеца, е задължение за оказване на съдействие и не може да се оспорва. От извлеченията на банковата сметка приходите трябва да са видни без ограничение, при разходите получателите на плащания могат да се зачеркнат или да се направят неузнаваеми, ако тези плащания се отнасят до специални лични данни, на- пример членски внос за профсъюзи, политически партии и религиозни общности. Размерът на преведените суми и в тези случаи трябва да остане виден за органа, предоставящ основното осигуряване. Друго подробно решение от 19.02.2009 г. - B 4 AS 10/08 R – за представяне на извлечения при молби за продължаване на времето за предоставяне на помощи: Дори ако не са налице конкретни подозрения за злоупотре- би при получаването на помощи, всеки един заявител е длъжен при всяко подаване на молба за предоставяне на обезщетения по SGB II – следователно също и при молби за продължаване на времето за предоставяне на помощи - да представи всички извлечения от банковата си сметка съот- ветно за изтеклите три месеца.

Advertisement
loading...

Върни се в “Социалната система на Германия”

Кой е на линия

Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 0 госта