Парично обезщетение за безработица II (ALG II) / Социална помощ в Германия

Всичко за социалната система в Германия

Модератор: Ice_lady

Потребителски аватар
Ice_lady
Site Admin
Мнения: 112
Регистриран на: 25 авг 2015, 09:18

Парично обезщетение за безработица II (ALG II) / Социална помощ в Германия

Непрочетено мнениеот Ice_lady » 01 сеп 2016, 17:08

Парично обезщетение за безработица II (ALG II) / Социална помощ в Германия!!!!

Информационни материали по
темите Парично обезщетение за
безработица II (ALG II) / Социална
помощ.

1. Основна информация
В началото, някои основни бележки и препоръки, които Вие
непременно трябва да съблюдавате:
Правната база за основното осигуряване за търсещите работа
лица е Социалният кодекс Втора книга – SGB II. Затова пона-
татък се говори за придобивки SGB II.
Помощите за основно осигуряване се отпускат по молба. Мол-
бата, когато са изпълнени условията за получаване на обезще-
тение, действа със задна дата от първия ден на месеца в който е
подадено заявлението..
Молбата може да се подаде в писмена форма, лично или по факс.
Препоръчително е да се изиска писмено потвърждение от бюро-
то по труда за подаването на молбата.
Помощи, за които е необходима отделна молба, са например по-
мощи по пакета за образование и участие в обществения живот,
помощи за първоначално екипировка при бременност и раж-
дане или първоначално обзавеждане на жилището.
В случай, че изтича периодът, за който е разрешена помощта,
трябва навреме да се постави молба за продължаване на раз-
решението.
Ако Вие живеете заедно с членове на семейството, те са вклю-
чени в молбата, тогава те се считат за „представители на потре-
бителската общност“ (виж под 3.1) Но: След навършване на
25-годишна възраст, децата трябва да подадат собствена молба,
дори ако живеят заедно с родителите си. Това важи и за деца –
независимо от тяхната възраст – ако те самите имат деца.
Вие можете да бъдете придружен респ. да бъдете представляван
от застъпник пред службата, също и като помощ за превод.
Паричното обезщетение за безработица II (ALG II) респ. социал-
ната помощ се превеждат на Вашата банкова сметка в началото
на месеца. Който не притежава банкова сметка, може да получи
чек.
Който няма адресна регистрация, може да изиска изпращането
на неговата кореспонденция до социална консултационна служ-
ба, ако той я упълномощи за това.
Който не разполага с никакви средства, може да подаде молба за
предоставяне на аванс, ако докаже липсата на средства чрез
извлечения от банковата сметка или чрез лично заявление (ако
не съществува банкова сметка).

Съвет
Изисквайте винаги разписка за потвърждаване на полу-
чаването, ако предавате документи, удостоверения или
молби-образци. Бюрото по труда е длъжно да потвърди
получаването на документите. Вие би трябвало да обозна-
чите всички документи с номера на потребителската
общност. Освен това важи: На Вас не могат да Ви откажат да
подадете молба, в случай, че персонала е на мнение, че вие
нямате право за получаване на помощи. Вие във всеки
случай имате право да получите решение в писмена форма.

2. Кой има право на основно
осигуряване за търсещи
работа лица?
(§§ 7, 7a, 8, 9 SGB II)
За да имате право на основно осигуряване за търсещи работа
лица, Вие трябва да отговаряте на определени общи условия,
които ние ще разясним по-долу подробно. Някои групи по
принцип са изключени от получаването на придобивки.
2.1 Пет общи условия за
получаване на помощи
Предварително разяснение:
Само в случай, че Вие отговаряте на всички 5 условия, Вие имате
право на получаване на помощи. Ако живеете заедно с членове
на семейството, тоест представлявате потребителска общност
(виж под точка 3.1), то трябва най-малко едно лице от потреби-
телската общност да бъде работоспособно. Тогава другите лица,
като например деца под 15-годишна възраст, могат също да
получават помощи, в случай, че не е налице друга причина за
изключване.
2.1.1 Възраст
(§ 7 ал. 1 № 1 във връзка с § 7a SGB II)
При изпълнение на останалите условия Вие можете да получите
ALG II, ако Вие сте поне на 15 години до изтичането на месеца, в
който се достига законната възрастова граница за получаване на
пенсия.
Лицата, които са родени преди 1-ви януари 1947 година,
навършват възрастовата граница на 65 години. За лицата, които
са родени по-късно, възрастовата граница се увеличава посте-
пенно до 67 години. Пример: за годината на раждане 1950 г.
възрастовата граница се покачва на 65 години и 4 месеца.).
След навършване на 63-годишна възраст (тоест след Вашия 63-
ти рожден ден), Вие сте принципно длъжен да подадете молба за
преждевременно пенсиониране, с което трябва да приемете и
съкращения на пенсията (§ 12a SGB II).
В кои случаи не сте длъжни да се възползвате от преждевре-
менно пенсиониране? В частност това важи за бенефициентите,
при които, въпреки достигане на 63-годишна възраст, принуди-
телното пенсиониране би било „несправедливо”. В тази връзка
решаваща е „Наредбата за неравнопоставеността“, в която са по-
сочени примери за частни случаи на неравнопоставеност при
принудително пенсиониране. Към това спадат:
(Правилник за предотвратяване на неоправдани затруднения
вследствие на ползването на преждевременна пенсия за възраст
– UnbilligkeitsV, специални указания за прилагане на Федерал-
ната агенция по заетостта към § 12a. Обновено на 20.12.2013 г.))
• ако Вие още имате право на получаване на парично
обезщетение за безработица I,
• ако Вие скоро (в рамките на следващите три месеца)
достигате пенсионна възраст
• ако Вие извършвате работа, подлежаща на социално
осигуряване, най-малко на половин ден
• ако Вие в близко бъдеще (в рамките на три месеца)
можете да започнете на работа, подлежаща на социално
осигуряване, най-малко на половин ден.
Въпреки това бюрото по труда трябва да проверява за всеки
отделен случай, дали е налице неравнопоставеност при при-
нудителното пенсиониране.
Принудителното пенсиониране също така не засяга бенефи-
циенти, които са под закрилата на така нар. 58-ма наредба по
член 65 Книга II от Социалния кодекс (SGB) във връзка с член
428 Книга III от Социалния кодекс (SGB). Това включва бенефи-
циенти, които са навършили 58 години преди 1.1.2008 г. и след
това без прекъсване са получавали обезщетение за безработица
II. Става въпрос за преходна разпоредба.

2.1.2 Трудоспособност
(§ 8 SGB II)
Вие трябва да сте трудоспособен.
Трудоспособността съдържа две условия
• Трудоспособността в медицинския смисъл на думата (с други
думи: физическата и умствената дееспособност):
трудоспособен в медицинския смисъл на думата е този, който
е в състояние да работи най-малко 3 часа на ден при нормални
условия на пазара на труда.
• Второто условие за наличието на трудоспособност се определя
от разрешението за достъп до пазара на труда. Това означава:
този, който има разрешително за работа („Трудова дейност е
разрешена“) или може да го получи („Трудова дейност само с
разрешение на имиграционната служба“), е трудоспособен в
правния смисъл на думата.
Чужденци, на които е наложена абсолютна забрана за работа, не
могат да получават парично обезщетение за безработица I.
Лицата, които по тази причина са изключени от получаването
на помощи по SGB II и също нямат права по Закона за помощи-
те за лица, търсещи убежище, могат да опитат да подадат молба
за получаване на обезщетения от социална помощ (виж също
под 2.3) спорно. По смисъла на Книга II от Социалния кодекс,
едно дете се води трудоспособно след навършване на 15 годиш-
на възраст.
2.1.3 Нужда от помощ
(§ 9 SGB II)
Условие за получаване на придобивки SGB II е Вие и Вашето се-
мейство да се нуждаете от помощ по смисъла на закона и със
собствени сили да не можете сами да си помогнете или само в
недостатъчна степен.
Това е изпълнено, ако Вие нямате никакви респ. имате недос-
татъчно доходи, с които да осигурите издръжката за живот,
както и разходите за настаняване и отопление за себе си и за
Вашето семейство. Какво се счита за доход, виж под точка 7.
Вие не бива да превишавате и определени имуществени
граници, виж под точка 8.

Съвет
Нуждаещите се от помощ за длъжни, да се възползват от
приоритетни помощи на други органи, т.е. да поставят
молби за предоставянето на други социални помощи, като
напр. детски добавки, детски помощи, аванс за детски
издръжки, ако по този начин нуждата от помощ бъде
намалена, отстранена или редуцирана. Жилищни помощи и
детски добавки трябва да се изискват само тогава, когато по
този начин нуждата от помощ на всички членове на
потребителската общност бъде отстранена най-малко за три
последователни месеца, § 12, точка 2 № 2.

2.1.4 Обичайно
местопребиваване в Германия
(§ 7 ал. 1 № 4 SGB II)
Вие имате право на получаване на помощи по SGB II ако Вашето
обичайно местопребиваване е в Германия.
Обикновено чужденци от трета страна (т.е. страни извън ЕС)
имат обичайно местопребиваване в Германия, ако те имат раз-
решение за пребиваване или разрешение за установяване. За
гражданите на ЕС и членовете на техните семейства е достатъ-
чно право на пребиваване по силата на Закона за свободно дви-
жение ЕС в Германия.
Ако Вие сте бездомни, Вие не губите автоматично обичайното
местопребиваване в Германия. Бездомните хора също имат
право на помощите на бюрото по труда. Вие трябва да се обър-
нете към консултационна служба за бездомни, там можете да
получите пощенски адрес за кореспонденция от бюрото по тру-
да. За тази цел Вие трябва да подпишете пълномощно.
2.1.5 Възможност за контакт
(§ 7 ал. 4a SGB II)
В случай, че получавате помощи, Вие по закон сте длъжни да
осигурите контакта с Вас за Бюрото по труда. Смисълът на
възможността за контакт се състои в това, че бенефициентът
винаги трябва да бъде готов да започне работа, също и на след-
ващия ден. Ако не се вземат под внимание писмата на бюрото
по труда или Вие не реагирате навреме, са възможни санкции
под формата на намаляване на помощта.
По принцип важи: Вие сте осигурили контакта с Вас само в слу-
чай, че сте в състояние да получите лично съобщенията на бю-
рото по труда, да посетите бюрото по труда, да влезете в контакт
с потенциален работодател и да приемете предложена работа
или професионална мярка за включване в работа. На всеки ра-
ботен ден с Вас трябва да може да се осъществи контакт най-
малко един път лично или по пощенски път.Това означава, че
поне един път на ден трябва да се проверява, дали е дошла поща
от бюрото по труда. Ако не реагирате своевременно на писмо от
бюрото по труда, има опасност от санкции под формата на
намаления на паричните обезщетения, които могат да достигнат
до пълно спиране на плащанията.
Важно: Вие можете да подадете молба за „отпуск“ в бюрото по
труда. Бюрото по труда може да разреши по принцип до три
седмици на календарна година „отсъствие от местоживеенето“,
също и за пътуване в чужбина. Без съгласието на бюрото по
труда не е позволено пътуване. Разрешението трябва да бъде
получено преди започва-нето на пътуването! При съгласуване с
посредник за работа Вие можете да бъдете и до 6 седмици „в
отпуск“, тогава обаче Вие получавате помощи само за първите 3
седмици.
Личното одобрение от лицето за контакт за отсъствие от место-
живеенето не е необходимо само ако бенефициентът не е
длъжен да доказва пред бюрото по труда положените от него
усилия за включване в работа, примерно, защото той работи на
пълен работен ден. (следва от дословния текст на § 7, алинея 4а,
точка 1 SGB II)
Бюрото по труда по закон трябва да даде съгласието си, ако е
„налице основателна причина и включването в работа не се въз-
препятства“ (§ 7, ал. 4а, т. 2 SGB II). Това може да бъде например
медицинска рехабилитация, упражняване на почетна добро-
волна дейност или участие във мероприятие, например на со-
циално-политически теми. Това съгласие не се приспада от
„отпуската“ без основателна причина.
Вие получавате съгласие само в случай, че не трябва да бъдете
препоръчан за определена програма. През първите 3 месеца, за
които се получават помощи, Вие принципно няма да получите
съгласие.
Важно
• Ако не може да се осъществи контакт с Вас и нямате адрес,
на който да получавате пощата от бюрото по труда в
работни дни, Вие нямате право да получавате помощи по
SGB II.
• В случай, че вие нямате жилище, бюрото по труда може да
осъществява контакт с Вас чрез контактен адрес на
консултационна служба за бездомни.
Самотни родители с дете под 3-годишна възраст също
трябва да предоставят възможност за осъществяване на
контакт с тях за бюрото по труда – не за да работят, ако той
/ тя е сама с детето, а за да могат да реагират на писмата на
бюрото по труда. Въпреки това бюрото по труда в този
случай може да даде разрешение за отсъствие от местожи-
веенето по-дълго.
Деца под 15-годишна възраст не трябва да предоставят
възможност за контакт и да вземат разрешение, когато
отпътуват по време на ваканциите.
За времето на неразрешено отсъствие от местоживеенето
Вие нямате право да получавате помощи. Ако бюрото по
труда открие неразрешени времена на отсъствие, Вие ще
бъдете призован да заплатите обратно помощите за този
период от време.

2.2 За кого е изключено
получаването на помощи?
(§ 7 ал. 4 SGB II)
От получаването на помощи по SGB II са изключени:
• Лица, които получават пенсия за възраст. Помощите обаче
продължават да се изплащат до изтичането на месеца, в който
се достига възрастовата граница. (§ 7a точка 1 SGB II). Пример:
Господин С. е роден през 1950 г. и на 10-ти юли 2015 г.
навършва 65 години, Той достига възрастовата граница от 65
години и 4 месеца в края на ноември 2015 г. Следователно до
31.11.2015 г. при необходимост той има право на обезщетения
по Социалния кодекс.
• Лица, които съгласно медицинската прогноза престояват
повече от 6 месеца в болница. Ако при постъпването в болни-
цата чрез прогнозата на лекаря може да се предвиди, че
престоят ще продължи повече от 6 месеца, то получаването на
помощи се изключва още от I-вия ден в болницата.
• Лица, които са настанени в стационарно отделение или в
учреждение за изпълнението на съдебно разпоредено лиша-
ване от свобода от I-вия ден на пребиваването, когато
бенефициентът не работи поне по 15 часа седмично при
нормални условия на пазара на труда.
• Лица, които изтърпяват наказание лишаване от свобода, от I-
вия ден на ареста, това важи също и при наказание лишаване
от свобода в замяна на парично наказание. Лица, които без
съгласието на бюрото по труда пребивават извън района,
намиращ се в близост от гледна точка на време и разстояние, в
тази връзка виж преди това под 2.1.5.
• При 2 групи от лица съществуват специални условия за полу-
чаването на помощи. По тази причина те понататък ще бъдат
разгледани специално:
- Чужденци – под точка 2.3 – и
- Обучаващи се, ученици и студенти, които имат основание да
изискват помощ за професионално обучение (BAB) или сти-
пендия съгласно Федералния закон за подпомагане на обу-
чението (BAföG) – под точка 2.4
2.3 Относно предоставянето
на помощи при чужденци
(§ 7 ал. 1 точки 2-4)
2.3.1 Обща информация за
правото на получаване на
помощи
За кои чужденци е изключено получаването на помощи?
• Чужденци, чието обичайно местопребиваване не е в Германия
• Чужденци, които имат право на получаване на помощи по § 1
на Закона за помощите за лицата, търсещи убежище
• Чужденци, които извеждат правото си на пребиваване
единствено от търсенето на работа
• Чужденци през първите три месеца на пребиваването си в
Германия, ако те не работят като работонаематели или
самостоятелно в собствена фирма, или на основание на § 2 ал.
3 на Закона за свободно движение/ЕС нямат право на
свободно движение.
• Чужденци, на които не е разрешена трудова дейност съгласно
законодателството на за чужденците или не е могла да им бъде
разрешена
Но: Ако Вие работите на минимална работна заплата като рабо-
тонаемател или самостоятелно в собствена фирма или като
гражданин на Европейския съюз без Ваша вина сте станали
безработни, за Вас не важи изключването от получаване на по-
мощи за първите три месеца на пребиването. Чужденци с разре-
шение за пребиваване по хуманитарни причини (например
признаване на статут на бежанец, преселване) не са засегнати от
изключването. . Също така изключването за първите три месеца
не важи за пристигащи в страната членове от семейството, кои-
то ще получат разрешение за постоянно пребиваване, защото
съпругът/ съпругата вече разполага с разрешение за постоянно
пребиваване.
Право на обезщетения за граждани на Европейския съюз
Тук искаме да дадем кратко становище по въпроса, понеже въз
основа на различни мнения, включително и на различни съде-
бни решения, не може да бъде намерен ясен, еднозначен отго-
вор. Федералният социален съд (Bundessozialgericht) все още не
е произнасял присъда за общото право на обезщетения по Кни-
га II от Социалния кодекс (SGB II). На 12-ти декември 2013 г.
Четвъртият сенат на Федералния социален съд спря едно съот-
ветно производство и представи пред Съда на Европейския
съюз съответни въпроси за преюдициално становище. Поради
тази причина в момента не може да се предвиди, кога ще се
постигне недвусмислено изясняване.
Правно сигурно е, че тези граждани на Европейския съюз, които
получават доходи от трудова или самостоятелна заетост, имат
право на допълнителни обезщетения от бюрото по труда, когато
тези доходи не са достатъчни за издръжка. При трудова заетост
е достатъчно и работно място с ниско заплащане (т.нар. Minijob),
съдебно оспорвани обаче са минималното работно време и
долната граница на работната заплата.
Лицата, които не могат да докажат доходи, обикновено получа-
ват отказ от страна на бюрото по труда. Съдебните решения
относно предоставянето на обезщетения са предимно положи-
телни, но ние препоръчваме, цялата енергия да се инвестира в
търсенето на работа и паралелно да се цели утвърждаване на
правата в производството по възражение или в обезпечителното
производство пред Социалния съд.
Информация
Чужденци, които не притежават разрешение за работа, би
трябвало да подадат молба за получаване на помощи по SGB
II, ако живеят заедно в една потребителска общност със
своя трудоспособен партньор и те не престояват в Германия
изключително с цел търсене на работа и освен това не е
приложимо правилото за изключване от получаването на
помощи за първите три месеца за новопристигнали в
страната чужденци.
Пример: Чуждестранната годеница на немец, живееща в
домакинството или потребителската общност (на семейни
начала), е получила заради предстоящото сключване на брак
временно фиктивно удостоверение, годеницата е в
състояние да работи от здравословна гледна точка. Тук би
трябвало да се подаде молба за получаване на помощи в
бюрото по труда.

Съгласно Директивата за гражданите на ЕС и Закона за свобо-
дно движение/ЕС в определени случаи гражданите на ЕС запаз-
ват своя статут на работонаематели респ. на самостоятелно ра-
ботещи, въпреки че са станали безработни, така например при
недоброволна безработица (или след самостоятелна дейност при
същите обстоятелства) след повече от една година работа и
съответно потвърждение на Агенцията по заетостта. При недо-
броволна безработица след по-малко от една година работа или
самостоятелна дейност и регистрация в Агенцията по заетост-
та, статутът се запазва все пак за още 6 месеца. При това е от
значение, Вие да сте станали безработни недоброволно (на-при-
мер освобождаване от работа чрез работодателя по производ-
ствени причини) или самостоятелната дейност да е била пре-
кратена, защото повече не е могла да бъде реализирана печалба.
Бюрото по труда изисква доказателства за това! Ако статутът на
работонаемател или самостоятелно работещ за гражданина на
ЕС се запази въпреки фактическа безработица, тогава същест-
вува право на получаване на ALG II.
След 5 години законосъобразно пребиваване в Германия граж-
даните на ЕС имат право на постоянно пребиваване и при на-
личие на другите условия по правило право на помощи по SGB
II, и то без да трябва да изпълняват специални условия, валидни
за чужденци.
Съвет
Ние препоръчваме във всеки случай при настъпване на без-
работица и по-нататък да се представят доказателства за ин-
тензивните усилия за търсене на работа, тъй като при
продължително получаване на помощи имиграционната
служба може да провери правото на пребиваване и при не-
обходимост да го отмени, ако Вие още не притежавате право
на постоянно пребиваване в Германия.
След 5 години законосъобразно пребиваване в Германия граж-
даните на ЕС имат право на постоянно пребиваване и при на-
личие на другите условия по правило право на помощи по SGB
II, и то без да трябва да изпълняват специални условия, валидни
за чужденци.
Освен това важи за граждани на ЕС, които извеждат правото си
на пребиваване от немски или чуждестранни членове на се-
мейството или са родители на немско малолетно дете, че те имат
право на помощи по SGB II, ако изпълняват другите общи усло-
вия.
Освен това важи за граждани на ЕС, които извеждат правото си
на пребиваване от немски или чуждестранни членове на се-
мейството или са родители на немско малолетно дете, че те имат
право на помощи по SGB II, ако изпълняват другите общи
условия. В някои случаи при изключване от правото на полу-
чаване на помощи, може да се подаде молба за получаване на
социална помощ, например ако Вие не притежавате разрешение
за работа или ако са Ви били отказани помощи по SGB II заради
пребиваване през първите три месеца. Ако Вие извеждате Ваше-
то право на пребиваване единствено от търсенето на работа или
сте дошли в Германия, за да получавате социална помощ, Вие
нямате право да получавате и социална помощ. Социална по-
мощ може обаче да се отпусне като помощ по преценка на служ-
бите.
2.3.2 Получаването на помощи
за основноосигуряване играе
ли отрицателна роля върху
разрешението за пребиваване?
„Издръжката за живот на чужденец е осигурена, ако той може
да я обезпечи, включително достатъчна здравна застраховка, без
да ползва обществени средства. При това не се вземат предвид
детската помощ, детските добавки и помощта за отглеждане на
дете или майчинската помощ, както и обществени средства, ко-
ито се основават на заплатени вноски или са предоставени, за да
осигури възможността за пребиваване на територията на Феде-
рална Република Германия. Ако чужденецът е застрахован е ед-
на от определените от закона Здравноосигурителни каси, той
има достатъчно здравно осигуряване. При издаването или удъл-
жаването на разрешение за събиране на семейството, се отчитат
вноските на членовете на семейството към дохода на дома-
кинството” (§ 2 ал. 3 т. 1-4 Auf- enthG/ Закон за пребиваването
на чужденци на територията на страната).
По принцип издаването и удължаването на разрешението за
пребиваване зависи от това, дали издръжката за живот може да
бъде подсигурена със собствени финансови средства. Помощите
по SGB II се числят към обществените средства. Дори притежа-
ването на право на получаване на тези помощи, даже без Вие в
действителност да ги получавате, може да бъде причина да се из-
ключи издаването и удължаването на разрешението за преби-
ваване
Ако Вие още нямате право на установяване в страната, винаги
се препоръчва да се консултирате навреме, за да избегнете опре-
делени отрицателни последици за Вашата ситуация от гледна
точка на правата на чужденците. Така например може да не бъде
удължено разрешение за пребиваване с определен срок или
също да бъде отказано събирането на семейството, в случай, че
издръжката за живот не е подсигурена.
Съществуват определени ситуации, при които въпреки че липс-
ва гарантиране на издръжката за живот, е възможно удължава-
нето респ. издаването на разрешение за пребиваване, например
при:
• чуждестранни съпрузи на немци
• чужденци, които живеят заедно със своето немско малолетно
дете
• чужденци, които са дошли в Германия като малолетни или са
родени тук и са пребивавали най-малко 5 години
законосъобразно в Германия
• чужденци, които притежават разрешение за пребиваване като
бегълци съгласно §§ 24, 25 ал. 1, 2, или 3 AufenthG (Закон за
пребиваването на чужденци на територията на страната) или
§ 26 ал. 2 AufenthG или имат право на

Една статия на Българско Бюро. Административни Услуги и Застраховки в ГЕРМАНИЯ

Advertisement
loading...

Върни се в “Социалната система на Германия”

Кой е на линия

Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 2 госта